Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROCEDURA I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2020 ROKU

Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.
W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

W 2020 roku producenci rolni mogą składać do wójta wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:

  1. od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
  2. od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach:

  1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w pierwszym terminie,
  2. od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w drugim terminie.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi: 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Od roku 2019  wprowadzono dodatkowy limit zwrotu akcyzy dla hodowców bydła. Limit ustala się jako sumę kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła  będącego w posiadaniu producenta  rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła ustala się jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego  w ostatnim dniu  każdego miesiąca  roku poprzedzającego  rok, w którym  został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników  przeliczeniowych sztuk bydła na duże  jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy.

Dodatkowo do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie  dużych jednostek  przeliczeniowych  bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada  tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określone w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt  gospodarskich oznakowanych, o których mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – w przypadku ubiegania się producenta o rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2019 roku wynosi 1,00 zł (Dz.U. z 2019 r. poz. 2489)

PDF1-wniosek-o-zwrot-podatku-akcyzowego-w-2020.pdf (219,22KB)
DOC2-formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc.doc (50,50KB)
DOC3-oswiadczenie-o-prowadzeniu-dzialalnosci-rolniczej.doc (35,00KB)
DOC4-oswiadczenie-wlasciciela.doc (28,50KB)
DOC5-zestawienie-faktur.doc (59,00KB)
PDFProcedura i warunki ubiegania sie o zwrot podatku akcyzowego w 2020 r.- Ministerstwo Rolnictwa.pdf (234,11KB)
PDFstawka zwrotu podatku akcyzowego na rok 2020.pdf (91,26KB)
PDFUstawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.pdf (411,46KB)