Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROCEDURA I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2019

PROCEDURA I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2019 ROKU

Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.
W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

W 2019 roku producenci rolni mogą składać do wójta wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:

  1. od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
  2. od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach:

  1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego;
  2. od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Nowością w 2019 roku jest wprowadzenie dodatkowego limitu  zwrotu akcyzy dla hodowców bydła. Limit ustala się jako sumę kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta  rolnego w roku poprzedzającym  rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła ustala się jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego  w ostatnim dniu  każdego miesiąca  roku poprzedzającego  rok, w którym  został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem  wartości współczynników  przeliczeniowych sztuk bydła na duże  jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy.

Dodatkowo do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie  dużych jednostek  przeliczeniowych  bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada  tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określone w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt  gospodarskich oznakowanych, o których mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie  identyfikacji i rejestracji zwierząt – w przypadku ubiegania  się producenta o rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

 100 litrów ON - limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 roku

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2019 roku  wynosi 1,00 zł (Dz.U. z 2018 r. poz. 2313)

UWAGA PRODUCENCI ROLNI

Od 1 stycznia 2019 r. zwrot przysługuje do oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oznaczonego kodem  CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00.W obecnym stanie prawnym nie ma możliwości otrzymania zwrotu podatku akcyzowego w przypadku przedstawienia faktury zakupu oleju napędowego dokonanego w 2019 r. o kodzie CN 2710 20 11. Niektóre stacje paliw, wpisują taki właśnie kod CN – do tych faktur nie można uzyskać zwrotu podatku akcyzowego.

PDF1) wniosek o zwrot podatku akcyzowego w 2019.pdf (219,22KB)

DOC2) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc.doc (50,50KB)

DOC3) Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej.doc (35,00KB)

DOC4) Oświadczenie właściciela.doc (28,50KB)

DOC5) Zestawienie-faktur.doc (59,00KB)

PDFustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego.pdf (436,46KB)

PDFustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.pdf (1,65MB)