Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PODATEK ROLNY

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podmiot opodatkowania

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące :

  1. właścicielami gruntów;

  2. posiadaczami samoistnymi gruntów;

  3. użytkownikami wieczystymi gruntów;

  4. posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

  • wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego;
  • albo jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych;
  1. dzierżawcami – jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskania rent strukturalnych;

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. kupno, sprzedaż gruntów o charakterze rolnym), zmiana sposobu wykorzystania gruntu, (np. zajęcie gruntów gospodarstwa rolnego na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza) podatnicy są zobowiązani do składania informacji (os. fizyczne) lub deklaracji (os. prawne) w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, w terminie 14 dni od daty wystąpienia wskazanych okoliczności.

Stawki podatku rolnego na 2019 rok wynoszą:

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5q żyta, tj. 2,5q żyta x 54,36 zł = 135,90 zł
  • od 1 ha gruntów pozostałych - równowartość pieniężną 5q żyta, tj. 5q żyta x 54,36 zł = 271,80 zł

Terminy płatności podatku rolnego

Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego- do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny w terminie płatności pierwszej raty.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1892 z późn. zm.)

PDFUstawa o podatku rolnym.pdf (273,93KB)

Informacja i deklaracja na podatek rolny - obowiązuje do 30 czerwca 2019r.:

PDFDR-1 deklaracja na podatek rolny.pdf (265,37KB)
DOCDR-1-deklaracja na podatek rolny.doc (118,00KB)
PDFIR-1 informacja w sprawie podatku rolnego.pdf (244,06KB)
DOCIR-1-informacja w sprawie podatku rolnego.doc (94,00KB)
PDFZR-1A dane o nieruchomościach rolnych.pdf (209,94KB)

DOCZR-1A-dane o nieruchomościach rolnych.doc (52,50KB)
PDFZR-1B dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.pdf (233,29KB)
DOCZR-1B-dane o zwolnieniach i ulgach w podaku rolnym.doc (79,00KB)

Informacja i deklaracja na podatek rolny - obowiązuje od 1 lipca 2019r.:

DOCXnowe wzory deklaracji podatkowych.docx (12,57KB)

PDFrozporządzenie- nowe wzory informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.pdf (950,13KB)

PDFZIR-1.pdf (39,44KB)
PDFZIR-2.pdf (38,52KB)
PDFZIR-3.pdf (39,03KB)
PDFZDR-1.pdf (40,08KB)
PDFZDR-2.pdf (38,80KB)
PDFIR-1.pdf (55,24KB)
PDFDR-1.pdf (70,14KB)