Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PODATEK LEŚNY - 2018 rok

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Las w rozumieniu ustawy stanowią grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Podmiot opodatkowania

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:

  1. właścicielami lasów;

  2. posiadaczami samoistnymi lasów;

  3. użytkownikami wieczystymi lasów;

  4. posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. kupno, sprzedaż gruntów o charakterze leśnym), zmiana sposobu wykorzystania gruntu, (np. zajęcie lasu na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna) podatnicy są zobowiązani do składania informacji (os. fizyczne) lub deklaracji (os. prawne) w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, w terminie 14 dni od daty wystąpienia wskazanych okoliczności.

Stawka podatku leśnego na 2018 rok wynosi: 0,220 m3 x 197,06 zł = 43, 3532 zł za 1 ha lasu.

Wysokość podatku leśnego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,2200 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Terminy płatności podatku leśnego

Osoby fizyczne – w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego,

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące do 15 dnia każdego miesiąca.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny w terminie płatności pierwszej raty.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821)

PDFUstawa o podatku leśnym.pdf (233,38KB)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.

DOCDL-1 - deklaracja na podatek leśny.doc (79,00KB)
PDFDL-1 deklaracja na podatek leśny.pdf (229,95KB)
PDFIL-1 informacja w sprawie podatku leśnego.pdf (229,91KB)
DOCIL-1-informacja w sprawie podatku leśnego.doc (78,50KB)
PDFZL-1A dane o nieruchomościach leśnych.pdf (210,78KB)
DOCZL-1A-dane o nieruchomosciach leśnych.doc (52,50KB)
PDFZL-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.pdf (211,09KB)
DOCZL-1B-dane o zwolnieniach w podatku lesnym.doc (55,50KB)