Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o udostępnieniu informacji publicznej

Informacja publiczna w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim udostępniana jest poprzez:

 1. Publikowanie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego pod adresem: http://bip.lewin-brzeski.pl
 2. Wywieszanie lub wykładanie w miejscach ogólnie dostępnych, umożliwiających zapoznanie z informacją, tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
 3. Umożliwianie wstępu na posiedzenia i udostępnianie dokumentów organów Miasta (zasady dostępu do dokumentów i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza, określa Statut Gminy Lewin Brzeski).
 4. Udostępnianie na wniosek, informacji które nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.

Udostępnianie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej

 1. W celu zapewnienia prawidłowej i sprawnej obsługi strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, wyznaczeni zostali pracownicy, wyznaczeni przez kierowników komórek organizacyjnych do dokonywania zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.
 2. Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w uzgodnieniu z pracownikami w komórkach organizacyjnych tworzy menu przedmiotowe strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.
 3. Burmistrz nadaje lub wycofuje uprawnienia Redaktorowi Biuletynu Informacji Publicznej.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Wniosek może zostać przesłany także pocztą elektroniczną bez konieczności oznaczenia go podpisem elektronicznym.
 2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, kierownik komórki organizacyjnej właściwej merytorycznie do udzielenia odpowiedzi powiadamia w tym terminie wnioskodawcę o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 3. Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji, wskazany we wniosku.
 4. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w formie czynności materialno-technicznej, a nie w formie decyzji administracyjnej i nie podlega zaskarżeniu środkami postępowania administracyjnego.
 5. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 6. Od decyzji o odmowie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
 7. Oprócz odmowy udzielenia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej Urząd Miejski może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:
 • żądana informacja nie jest informacją publiczną,
 • Urząd Miejski nie dysponuje żądaną informacją,
 • istnieje odrębny tryb dostępu do informacji.
 1. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób i w formie określonych we wniosku - komórka organizacyjna prowadząca sprawę powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób i w formie wskazanych w powiadomieniu - postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.