Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PODATEK ROLNY - 2016 rok

PODATEK ROLNY

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podmiot opodatkowania

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące :

  1. właścicielami gruntów;
  2. posiadaczami samoistnymi gruntów;
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów;
  4. posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  • wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego;
  • albo jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych;

      5. dzierżawcami – jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskania rent strukturalnych.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. kupno, sprzedaż gruntów o charakterze rolnym), zmiana sposobu wykorzystania gruntu, (np. zajęcie gruntów gospodarstwa rolnego na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza) podatnicy są zobowiązani do składania informacji (os.fizyczne) lub deklaracji (os.prawne) w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, w terminie 14 dni od daty wystąpienia wskazanych okoliczności.

Stawki podatku rolnego na 2016 rok wynoszą:

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5q żyta, t.j. 2,5q żyta x 53,75 zł = 134,375 zł
  • od 1 ha gruntów pozostałych - równowartość pieniężną 5q żyta, t.j. 5q żyta x 53,75 zł = 268,75 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 z dnia 19 października 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1025)

Uchwała Nr XXXIX/363/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2006 roku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata

PDFUchwała nr XXXIX-363-2006.pdf (29,57KB)

Informacja i deklaracja na podatek rolny

DOCDR-1-Deklaracja na podatek rolny.doc (116,00KB)
PDFDR-1-Deklaracja na podatek rolny.pdf (47,46KB)

DOCIR-1-Informacja w sprawie podatku rolnego.doc (93,50KB)
PDFIR-1-Informacja w sprawie podatku rolnego.pdf (44,56KB)

DOCZR-1A-Dane o nieruchomościach rolnych.doc (53,00KB)
PDFZR-1A-Dane o nieruchomościach rolnych.pdf (30,90KB)

DOCZR-1B-Dane o zwolnieniach i ulgach w pod.rolnym.doc (79,50KB)
PDFZR-1B-Dane o zwolnieniach i ulgach w pod.rolnym.pdf (96,54KB)