Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - 2016 rok

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są :

  1. grunty;
  2. budynki lub ich części;
  3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podmiot opodatkowania

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące :

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów;
  4. posiadaczami nieruchomości (lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego (najemcy i dzierżawcy lokali użytkowych), z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości;
  • jest bez tytułu prawnego. Obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku zaistnienia zmian w przedmiocie opodatkowania w trakcie roku podatkowego (np. zmiana sposobu wykorzystania gruntu, budynku lub jego części); wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. nabycie lub sprzedaż nieruchomości) podatnicy są zobowiązani do składania informacji (os.fizyczne) lub deklaracji (os.prawne) w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, w terminie 14 dni od daty wystąpienia wskazanych okoliczności.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.)

Uchwała Nr XIII/129/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

DOCXUCHWAŁA NR XIII-129-2015.docx (8,22KB)

Uchwała Nr XIII/130/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

PDFU c h w a ł a w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf (32,31KB)

PDFUchwała nr XXII.228.2016 z dnia 29 września 2016r. - de minimis.pdf (100,29KB)

Informacja i deklaracja na podatek od nieruchomości

DOCDN-1- Deklaracja na podatek od nieruchomości.doc (138,50KB)
PDFDN-1- Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (105,83KB)

DOCIN-1-Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.doc (107,50KB)
PDFIN-1-Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.pdf (54,93KB)

DOCZN-1A- Dane o nieruchomościach.doc (56,00KB)
PDFZN-1A- Dane o nieruchomościach.pdf (31,55KB)

DOCZN-1B-Dane o zwolnieniach w pod.od nieruchomości.doc (54,00KB)
PDFZN-1B-Dane o zwolnieniach w pod.od nieruchomości.pdf (32,60KB)