Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Materiały na sesję Rady Miejskiej

Sesja Nr LIII

PDFInformacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017-2018.pdf (1 014,18KB)
PDFPorównanie stawek_nieruchomości.pdf (207,17KB)
PDFPorządek sesji.pdf (452,50KB)
PDFProj. uchw. w spr. zmiany - Opolska Karta Rodziny i Seniora.pdf (3,97MB)
PDFProj. uchw. w spr. zmiany udzielania dotacji celowych- GK.pdf (437,44KB)
PDFproj. uchw. w sprawie okreslenia stawiek podatku od nieruch.- FP.pdf (203,96KB)
PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 12.09.2018r. do 15.10. 2018r..pdf (280,17KB)
PDFStan i ocena funckjonalności dróg 2018.pdf (514,92KB)
PDFstawki podatku od nieruchuchomości proponowane na 2019 r..pdf (216,93KB)
PDFtabela- drogi powiatowe zał. Nr 1.pdf (154,33KB)
ODSWykaz dróg publicznych oraz wewnetrznnych wg. odcinków dróg o różnej nawierzchni.ods (14,25KB)
PDFzawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 24 października 2018r..pdf (366,94KB)
 

Sesja Nr LII

PDFInformacja o kształtowaniu się WPF.pdf (595,77KB)
PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r..pdf (15,60MB)
PDFPorządek obrad sesji.pdf (311,22KB)
PDFproj uchw w spr zmiany stawek zajęcia pasa drogowego- BI.pdf (195,98KB)
PDFProj. uchw o zmianie uchwały sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2018r..pdf (647,50KB)
PDFproj. uchw w sprawie powaołania komisji statutowej.pdf (173,19KB)
PDFProj. uchw w sprawie ustalenia regulaminu okr. wys.przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego OK.pdf (222,07KB)
PDFProj. uchw w sprawie ustalenia regulaminu okr. wys.przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego OK-po autopoprawce.pdf (223,39KB)
PDFProj. uchw w sprawie wyborów sołtysa.pdf (196,66KB)
PDFProj. uchw w sprawie zaciągnięcia kredytu.pdf (180,67KB)
PDFProj. uchw. w spr dostarczania wody i odprowadzania ścieków- GK.pdf (330,06KB)
PDFProj. uchw. w sprawie zaciągniecia pożyczki.pdf (181,54KB)
PDFSprawozdanie z działalnosci Burmistrza za okres od dnia 06.06.2018r. do dnia 11.09.2018r..pdf (574,81KB)
 

Sesja Nr LI

PDFPorządek obrad sesji.pdf (432,81KB)
PDFProj. uchw. w sprawie zmian w budzecie na 2018r..pdf (323,56KB)
PDFProj. uchw. w sprawie zmian w budżecie po autopoprawce.pdf (325,49KB)
 

Sesja Nr L

PDFPorządek obrad sesji.pdf (304,22KB)
PDFProj uchw w spr ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf (198,16KB)
PDFProj uchw w spr zasad usytowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.pdf (194,52KB)
PDFProj uchw. w sprawie PGN- aktualizacja.pdf (2,42MB)
PDFProj. uchw. w spr. zmian w budżecie.pdf (533,11KB)
PDFProj. uchw. w spr. zmiany w WPF.pdf (355,22KB)
PDFUzasadnienie do WPF.pdf (173,02KB)
PDFzałącznik nr 1.pdf (463,42KB)
PDFzałącznik nr 2.pdf (199,24KB)

Sesja Nr XLIX

PDFPorządek obrad sesji.pdf (306,58KB)
PDFProj uchw w sprawie przystapienia do zmiany mpzp.pdf (817,74KB)
PDFProj uchwały w sprawie zmiany uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.pdf (212,27KB)
PDFProj uchwały w sprawie zmiany uchwalenia GPPiRPA na 2018 rok.pdf (299,92KB)
 

Sesja Nr XLVIII

PDFsprawozdanie z wykonania budżetu za 2017.pdf (1,04MB)
PDFBilans łączny 2017r..pdf (79,95KB)
PDFBilans z wykonania budżetu 2017r.pdf (69,16KB)
PDFinformacja-o-stanie-mienia 2017.pdf (1,48MB)
PDFMGDK 31.12.2017.pdf (298,19KB)
PDFMiGBP 31.12.2017.pdf (287,51KB)
PDFRachunek zysków i strat 2017r.pdf (71,47KB)
PDFZestawienie zmian w funduszu 2017r.pdf (67,79KB)
PDFProj. uchw. w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp miasta Lewin Brzeski -BI.pdf (750,65KB)
PDFProj. uchw. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.pdf (108,62KB)
PDFProj. uchw. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.pdf (108,59KB)
PDFProj. Uchw. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości-GK.pdf (204,50KB)
PDFproj. uchw. w sprawie zmiany wynagrodzenia Burmistrza.pdf (191,06KB)
PDFproj. uchwały w sprawie zmian w budżecie.pdf (333,87KB)
PDFProj. uchwały w sprawie zmiany przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów terenu wypoczynku letniego-OK.pdf (202,96KB)
PDFProj. w sprawie zaciągnięcia pozyczki.pdf (183,04KB)
PDFproj. zmiany w WPF.pdf (354,95KB)
PDFuzasadnienie do WPF.pdf (184,45KB)
PDFzałącznik nr 1 WPF.pdf (3,32MB)
PDFzałącznik nr 2 WPF.pdf (157,03KB)
 

Sesja Nr XLVII

PDFUzasadnienie do WPF.pdf (174,69KB)
PDFzałącznik nr 1 do WPF.pdf (128,26KB)
PDFProj. Uchwały w spr zmiany uchw. w spr. wzoru deklaracji o wys. opł za gosp. odpadami-GK.pdf (705,19KB)
PDFprojekt WPF.pdf (358,24KB)
PDFProj. uchw. w sprawie remontu dzwonnicy w Golczowicach-RN.pdf (196,71KB)
PDFproj. uchw. w spr. zmian w mpzp- BI.pdf (832,95KB)
PDFproj. uchw. w spr. zmian w regulaminie kąpieliska OK.pdf (288,75KB)
PDFProj. uchw w sprawie zmian w budzecie.pdf (545,16KB)
PDFProj. Uchw. w spr. ustalenia tyg. wymiaru godz. zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedag. i doradców zawod.-OK.pdf (197,38KB)
PDFProj. uchw w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług -GK.pdf (209,97KB)
PDFProj. uchw w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości_GK.pdf (334,01KB)
PDFProj uchwały o zmianie uchwały w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpady kom.- autopoprawka GK.pdf (743,93KB)
PDFProj. stanowiska w sprawie zgodności planowanego przedsięwzięcia-BI.pdf (139,44KB)
PDFProj uchw. w sprawie ustalenia zasad obniżenia tyg. obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom i wicedyrektorom-OK.pdf (332,77KB)
 

Sesja Nr XLVII

PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 11.04.2018r. do 14.05.2018r..pdf (336,16KB)
PDFStan bezpieczeństwa i porządku -Straż Miejska.pdf (460,46KB)
PDFAnaliza stanu gospodarki komunalnej za rok 2017.pdf (935,27KB)
PDFInformacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lewin Brzeski za 2017 rok-GCR.pdf (278,24KB)
PDFocena bezpieczeństwa za 2017r- Komisariat Policji.pdf (1,00MB)
 

Sesja Nr XLVI

PDFPorządek obrad sesji.pdf (445,51KB)
PDFProj Uchw. w sprawie udzielenia poręczenia.pdf (206,58KB)
PDFproj. uchw. w spr. zmian w budżecie.pdf (426,38KB)
PDFproj. uchw. w sprawie zmian w WPF.pdf (358,38KB)
PDFUzasadnienie.pdf (260,47KB)
PDFwniosek o zwołanie sesji.pdf (195,38KB)
PDFzałącznik nr 1.pdf (3,32MB)
PDFzałącznik nr 2.pdf (147,91KB)
 

Sesja Nr XLV

PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy za rok 2017.pdf (251,11KB)
PDFInformacja z działalności organizacji pozarządowych za 2017 rok.pdf (360,39KB)
PDFProj. uchw. w sprawieocent zasobów pomocy społecznej- MGOPS.pdf (868,30KB)
PDFProj. uchw. w sprawie przdełużenia ul Cicha- RN.pdf (484,10KB)
PDFProj. uchw. w spr. wykazu kąpielisk OK.pdf (199,67KB)
PDFProj. uchw. w spr. zmiany uchw. o prog. współpracy z org. pozarzadowymi na 2018r. -OK.pdf (316,67KB)
PDFProj. uchw. o zmianie uchw. w sprawie przyjjęcia programu o zwięrzętach bezdomnych- GK.pdf (201,86KB)
PDFProj. uchw. w spr. określenia sezonu kąpielowego OK.pdf (185,48KB)
 

Sesja Nr XLIV

PDFPorządek obrad sesji.pdf (306,13KB)
PDFProj. uchw. w spr. pezekazania środków dla komisariatu policji- służba prewencyjna- OK.pdf (193,76KB)
PDFProj. uchw. w spr. pezekazania środków dla Policji na radiowóz OK.pdf (186,56KB)
PDFProj. uchw. w sprawie kierunku działania Burmistrza w zakr. gosp. odp. komunalnymi- GK.pdf (190,52KB)
PDFProj. uchw. w sprawie pomocy finansowej dla powiatu- przebudowa mostu- BI.pdf (114,66KB)
PDFProj. uchw. w sprawie pomocy finansowej dla powiatu- remont chodników i jezdni- BI.pdf (113,03KB)
PDFProj. uchw. w sprawie uchylenia uchwały-OK.pdf (190,16KB)
PDFProj. uchw. w sprawie zmian w budzecie- pomnik.pdf (205,35KB)
PDFProj. uchw. w sprawie zmian w budzecie.pdf (528,11KB)
PDFProj. Uchw. WPF.pdf (357,88KB)
PDFUzasadnienie do WPF.pdf (256,39KB)
PDFZałącznik nr 1do WPF.pdf (3,33MB)

Sesja Nr XLIII

PDFPorządek obrad sesji.pdf (388,32KB)
PDFinfor. o średnich wynagrodzeniach nauczycieli.pdf (409,12KB)
PDFinformacja o wydatkach zrealizowanych z przeciwdziałania alkoholizm. i narkom..pdf (935,66KB)
PDFProj. uchw. w sprawie PSP.pdf (194,81KB)
PDFProj. uchw. w sprawie sprawozdania z działalności MGOPS.pdf (300,44KB)
PDFproj w spr przyjęcia sprawozdania z zakresu wspierania rodziny- MGOPS.pdf (335,42KB)
PDFproj. uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania w przedszkolach.pdf (199,21KB)
PDFProj. uchw. w spr. ustal. tyg. wymiaru godz. zajęć nauczycieli.pdf (197,27KB)
PDFProj. uchw. o zwierzętach bezdomnych.pdf (335,60KB)
PDFProj. w spr. dotacji celowej na wymianę pieców.pdf (361,68KB)
PDFProj uchw. w sprawie budowy chodnika w Przeczy-.pdf (198,26KB)
PDFProj. uchw. w sprawie okregów wyborczych.pdf (320,33KB)
PDFProj. uchw. w sprawie obwodów wyborczych.pdf (300,85KB)
PDFProj uchw w sprawie planów pracy Komisji na 2018r..pdf (301,82KB)

Sesja Nr XLI

PDFPorządek obrad sesji.pdf (296,98KB)
PDFProj. uchw. w spr. zmian do budżetu na 2018r..pdf (325,95KB)

Sesja Nr XL

PDFPorządek obrad sesji.pdf (385,33KB)
PDFProj. uchw. rocznego plany kontroli na 2018r..pdf (198,83KB)
PDFProj. uchw. w spr. GPPN na 2018r..pdf (286,19KB)
PDFProj. uchw. w sprawie GPPiRPA.pdf (562,67KB)
PDFProj. uchw. w sprawie planu dofinansowania nauczycieli.pdf (295,42KB)
PDFProj. uchw. w sprawie utworzenia stanowiska ds. ochrony zabytków.pdf (189,85KB)
PDFProj. uchw. w sprawie wyborów sołtysa w stroszowicach i NWM.pdf (193,44KB)
PDFProj. uchw. w sprawie wydziału komunikacji na 2018r..pdf (194,75KB)
PDFProj. uchwały w sprawie planu pracy rady na 2018 rok.pdf (197,06KB)
PDFSpraw z dział Burm za okres od dnia 15.11.2017r. do dnia 4.12.2017r_.pdf (185,69KB)


Sesja Nr XXXIX

PDFPorządek obrad XXXIX sesji.pdf (382,74KB)
PDFProjekt uchwały program współpracy na 2018r..pdf (318,50KB)
PDFrolnictwo-i-rozwoj-obszarow-wiejskich-gminy-lewin-brzeski.pdf (1,06MB)
PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 17.10.2017r. do 14.11.2017r_.pdf (232,69KB)
PDFTermin posiedzeń komisji stałych.pdf (224,08KB)

Sesja Nr XXXVIII

PDFObjaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu.pdf (267,64KB)
PDFPorządek obrad sesji.pdf (302,17KB)
PDFProj uchw w sprawie WPF.pdf (359,70KB)
PDFWniosek o zwolanie sesji.pdf (156,12KB)
PDFzałącznik nr 1.pdf (3,32MB)
PDFzałącznik nr 2.pdf (151,61KB)
 

Sesja Nr XXXVII

PDFInf. o stanie realizacji zadań oświatowych 2016-2017.pdf (11,00MB)
PDFPorządek obrad sesji.pdf (384,71KB)
PDFProj Uchw o zmianie statutu gminy Lewin Brzeski.pdf (271,31KB)
PDFProj Uchw w spr formularzy pod leśny.pdf (1,21MB)
PDFProj Uchw w spr formularzy pod nieruchom.pdf (1,22MB)
PDFProj Uchw w spr formularzy pod rolny.pdf (1,18MB)
PDFProj Uchw w spr nadania ul Jaśminowa w Łosiowie.pdf (440,33KB)
PDFProj Uchw w spr przekszt 6 letniej PSP w 8 letnią SP LB.pdf (192,57KB)
PDFProj Uchw w spr przekszt 6 letniej PSP w 8 letnią SP Łosiowie.pdf (192,83KB)
PDFProj Uchw w spr przekszt 6 letniej PSP w 8 letnią SP Skorogoszczy.pdf (194,53KB)
PDFProj Uchw w spr zakończ dział Gimn w LB.pdf (194,78KB)
PDFProj Uchw w spr zakończ dział Gimn w Łosiowie.pdf (194,70KB)
PDFProj Uchw w spr zakończ dział Gimn w Skorogoszczy.pdf (192,80KB)
PDFProj Uchw w spr zm uchw zw od pod od nier w ramach de minimis.pdf (199,17KB)
PDFProj Uchw w spr zmiany uchw o obniżce godz..pdf (191,51KB)
PDFProj Uchw w sprawie okreslenia stawek pod od nier.pdf (201,38KB)
PDFSpraw z dział Burm za okres od 11.09.2017r. do 16.10.2017r..pdf (415,96KB)
PDFSpraw. z dział. Burm. za okres od 12 grudnia 2016r. do 13 marca 2017r..pdf (479,65KB)
PDFTermin posiedzeń komisji stałych do BIP.pdf (225,83KB)
 

Sesja Nr XXXVI

PDFinf o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017r.pdf (369,75KB)
PDFinfo o przebiegu wykonania budż za I pół 2017r.pdf (1,07MB)
PDFPorządek obrad XXXVI sesji.pdf (386,70KB)
PDFProj uchw o zmianie uchw.pdf (197,12KB)
PDFproj uchw w sprawie dzierżawy gruntu.pdf (394,50KB)
PDFproj uchw w sprawie zmian mpzp.pdf (3,11MB)
PDFproj uchw w sprawie zmiany nazwy ulic.pdf (1,10MB)
PDFproj. uchw. w spr. ustalenia obniżki godz..pdf (332,75KB)
PDFProj. uchw. zmiana gppirpa.pdf (301,78KB)
PDFPrzeciwdziałanie bezrobociu- materiały.pdf (2,11MB)
PDFSpraw z dział Burm za okres od 12.06.2017r. do 8.09.2017r..pdf (397,68KB)
PDFTermin posiedzeń komisji stałych do BIP.pdf (221,69KB)
 

Sesja Nr XXXV

PDFPorządek obrad XXXV sesji.pdf (437,89KB)
PDFProj uchw o zm uchw w spr uchwalenia budżetu.pdf (434,48KB)
PDFProj uchw w spr połaczenia jedn budż.pdf (206,12KB)
PDFWniosek o zwołanie XXXV Sesji Rady Miejskiej.pdf (160,04KB)
PDFzawiadomienie na XXXV sesję.pdf (548,40KB)
 

Sesja Nr XXXIV

PDFBilans z wykonania budzetu gminy za 2016 r..pdf (2,77MB)
PDFPorządek posiedzenia XXXIV sesji zwołanej na dzień 27 czerwca 2017r..pdf (519,61KB)
PDFProj uchw o zmianie uchw w spr uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.pdf (496,69KB)
PDFProj uchw w spr nadania nazwy ulicy.pdf (410,12KB)
PDFProj uchw w spr udzielenie absolutorium.pdf (194,20KB)
PDFProj uchw w spr utraty mocy uchwał.pdf (186,25KB)
PDFProj uchw w spr wyboru sołtysa i rady sołeckiej.pdf (192,26KB)
PDFProj uchw w spr zatwierdzenia spr fin gminy.pdf (110,92KB)
PDFProj uchw w spr zmiany uchwały o wpf.pdf (375,53KB)
PDFProtokół Nr XXXIV z dnia 27 czerwca 2017r..pdf (354,25KB)
PDFProtokół Nr XXXV z dnia 28 sierpnia 2017r..pdf (278,71KB)
PDFProtokół Nr XXXV z dnia 28 sierpnia 2017r..pdf (278,71KB)
PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego.pdf (537,65KB)
PDFSprawozdanie z działalności instytucji kultury w gminie Lewin Brzeski za 2016r..pdf (4,92MB)
PDFTerminy posiedzeń Komisji.pdf (354,53KB)
PDFWyniki konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian nazw ulic.pdf (1,25MB)
PDFZał Nr 1 do proj uchw w spr zmiany uchw o wpf.pdf (3,35MB)
PDFZał Nr 2 do proj uchw w spr zmiany uchw o wpf.pdf (150,89KB)
 

Sesja nr XXXIII

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2016r. do BIP.pdf (1,27MB)
PDFOchrona przeciwpożarowa na terenie Gminy Lewin Brzeski.pdf (561,91KB)
DOCXPorządek obrad sesji.docx (18,70KB)
PDFSprawozdanie Burmistrza Lewina Brzeskiego.pdf (383,14KB)
PDFStan bezpieczeństwa i porządku publicznego - Komisariat Policji.pdf (2,18MB)
PDFStan bezpieczeństwa i porządku publicznego - Straż Miejska.pdf (587,72KB)
DOCXTermin posiedzeń komisji stałych do BIP.docx (14,35KB)
 

Sesja nr XXXII

PDFApel o podejmowanei działan zmierzających do przejmowania na mienie gminne nieruch.pdf (201,61KB)
PDFInformacja z dział organ pozarządowych za 2016r..pdf (1,79MB)
DOCXPorządek obrad sesji.docx (18,80KB)
PDFProj uchw w spr przekaz śr fin dla Policji.pdf (192,99KB)
PDFProj uchw w spr przyjęcia incjatywy uchw.pdf (208,71KB)
PDFProj uchw w spr przyjęcia oceny zasobów.pdf (1,16MB)
PDFProj uchw w spr sprzeciwu.pdf (304,17KB)
PDFProj.uchw zm uchw o progr współpr.pdf (201,88KB)
PDFSpraw z dział Burm za okres od 14.03.2017r. do 11.04. 2017r.pdf (116,68KB)
PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi za 2016r..pdf (302,76KB)
DOCXTermin posiedzeń komisji stałych.docx (13,07KB)
 

Sesja nr XXXI

DOCXInformacja o sesji.docx (14,87KB)
PDFPorządek obrad sesji.pdf (305,90KB)
PDFProj uch w spr przepr konsult z mieszk Lewin Brzeski i Skorogoszczpdf.pdf (248,38KB)
PDFProj uch w spr przyjęcia prog opieki nad zwierzętami bezdomnymi pdf.pdf (333,17KB)
PDFProj uch w spr przyst do zm mpzp miasta Lewin Brzeski pdf.pdf (587,89KB)
PDFProj uch w spr pomocy finans dla Powiatu Brzeskiego przeb chodn.pdf (198,61KB)
PDFProj uch w spr przyj spraw z działal MGOPSpdf.pdf (297,12KB)
PDFProj uch w spr przyjęcia spra z zakresu wspierania rodziny rodz.pdf (333,06KB)
PDFProj uch w spr zaw porozum z powiatem Brzeskim o współpracy.pdf (190,36KB)
PDFSpraw. z dział. Burm. za okres od 12 grudnia 2016r. do 13 marca 2017r..pdf (399,66KB)
DOCTerminarz posiedzeń komisji.doc (55,50KB)
 

Sesja nr XXX

DOCXInformacja o sesji.docx (14,90KB)
PDFPorządek obrad sesji.pdf (378,39KB)
PDFProj uch w spr dostosow sieci szkół.pdf (399,09KB)
PDFProj uch w spr okres kryt dla przedszkoli.pdf (203,68KB)
PDFProj uch w spr okres kryt dla szkół.pdf (204,56KB)
 

Sesja nr XXIX

DOCXInformacja o sesji.docx (14,92KB)
PDFPorządek obrad sesji.pdf (517,00KB)
PDFProj uch o zm uchw budżetu na 2017.pdf (457,77KB)
PDFProj uch w spr przeprow konsul z mieszkań.pdf (189,16KB)
PDFProj uch w spr zatwier taryf zaopatrz w wodę.pdf (1,01MB)
 

Sesja nr XXVIII

DOCXInformacja o sesji.docx (14,88KB)
PDFPorządek obrad XXVIII sesji.pdf (446,49KB)
PDFProj uchw o zm uchw Nr XXVII.259.2016.pdf (196,51KB)
PDFProj uchw o zm uchw w spr doch własnych...pdf (188,63KB)
PDFProj uchw o zm uchw w spr zmian w budżecie.pdf (576,37KB)
PDFProj uchw o zm uchwały nr XXVII.263.2016.pdf (213,98KB)
PDFProj uchw o zm. uchw Nr XLIV.336.2014 w.II.pdf (248,36KB)
PDFProj uchw w spr projektu dostosowania sieci szkól.pdf (512,66KB)
PDFProj uchw w spr powołania komisji.pdf (248,96KB)
PDFProj uchw w spr zm uchw o przyst do zmpzp.pdf (507,30KB)
 

Sesja nr XXVII

PDFPorządek obrad sesji.pdf (447,64KB)
DOCXInformacja o sesji.docx (14,82KB)
PDFTerminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej.pdf (212,46KB)
PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego.pdf (394,78KB)
PDFProj uchw w spr wyborów sołtysów i rad sołeckich.pdf (196,74KB)
PDFProj uchw w spr wyborów do Rady Samorządu Miasta.pdf (381,40KB)
PDFProj uchw w spr użyczenia nieruchomości.pdf (234,83KB)
PDFProj uchw w spr udz pomocy fin -stan ds. ochrony zabytków.pdf (196,80KB)
PDFProj uchw w spr udz pomocy fin - wydz kom i drogownicywa.pdf (200,77KB)
PDFProj uchw w spr uchwalenia Statutu Gminy.pdf (1,44MB)
PDFProj uchw w spr uchwalenia programu ochrony środowiska dla Gminy Lewin Brzeski.pdf (9,81MB)
PDFProj uchw w spr uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej.pdf (197,84KB)
PDFProj uchw w spr uchwalenia GPPN na 2017r..pdf (293,22KB)
PDFProj uchw w spr uchwalenia GPPiRPA na 2017r..pdf (699,63KB)
PDFProj uchw w spr rocznego planu kontroli.pdf (200,44KB)
PDFProj uchw w spr planu dofin form doskonalenia zawodowego nauczycieli.pdf (302,85KB)
 

Sesja nr XXVI

PDFProj uchw w zmiany uchwały o wpf.pdf (4,11MB)
DOCZawiadomienie.doc (46,50KB)
 

Sesja nr XXV

DOCPotrzeby i możliwości zaspakajania potrzeb lokalowych mieszkańców.doc (167,00KB)
PDFProj.uchw w spr uchwalenai zmpzp.pdf (2,37MB)
PDFProj uchw w spr poparcia Apelu Rady Gminy Dąbrowa.pdf (116,81KB)
PDFProj uchw w spr poparcia Apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki.pdf (116,96KB)
PDFProj uchw w spr poparcia Apelu Rady Gminy Komprachcice.pdf (115,93KB)
PDFProj uchw w spr poparcia Apelu Rady Miejskiej w Prószkowie.pdf (113,25KB)
PDFProj uchw w spr przyjęcia na 2017 rok programu współpracy gminy...pdf (333,35KB)
PDFProj uchw w spr udzielenia pomocy finasowej dla Powiatu Opolskiego...pdf (221,15KB)
PDFProj uchwały plan gospod niskoemisyjnej.pdf (2,88MB)
DOCRolnictwo i rozwoj obszarow wiejskich gminy Lewin Brzeski.doc (527,00KB)
DOCSpraw. z dział. Burm. za okres od 11.10.2016r. do 10.11. 2016r..doc (156,50KB)
DOCStan i ocena funckjonalności dróg.doc (72,50KB)
PDFZał. do proj uchw Plan gospodarki niskoemisyjnej.pdf (2,72MB)
DOCXZawiadomienie.docx (15,59KB)
PDFProj uchw w spr udzielenia pomocy finasowej dla Powiatu Opolskiego...pdf (221,15KB)
XLSZał. do oceny funcjonowania dróg gminnych.xls (57,50KB)
 

Sesja nr XXIV

PDFProj uchw w spr określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf (205,22KB)
PDFProj uchw w spr określenia wysokości stawek podatku od środków transp..pdf (210,49KB)
PDFProj uchw w spr umorzenia nalezności pieniężnej ....pdf (116,33KB)
PDFProj uchw w spr zmiany uchwały o przystąpieniu do zmiany mpzp.pdf (546,17KB)
PDFProj uchw zmieniający uchwałe w spr. przystąpienia do programu pn.OKRiS.pdf (523,02KB)
DOCXZawiadomienie.docx (14,84KB)
DOCSpraw. z dział. Burm. za okres od 12.09.2016r. do 10.10.2016r..doc (564,50KB)
DOCinformacja o realizacji zadań oświatowych 2016.doc (2,72MB)
 

Sesja nr XXIII

DOCZawiadomienie.doc (46,50KB)
PDFProj uchw w spr zawarcia porozumienia .....pdf (243,12KB)
 

Sesja nr XXII

DOCSpraw. z dział. Burm. za okres od 14.06.2016r. do 9.09.2016r..doc (900,50KB)
DOCZawiadomienie.doc (66,50KB)
PDFProj uchw w spr zwolnienia od pod od nieruch - de minimis.pdf (188,09KB)
PDFProj uchw w spr wyrażenia zgody na zawarcie aneksu ...pdf (201,73KB)
PDFProj uchw w spr wyrażenia woli przystąpienai do realizacji projektu...pdf (204,34KB)
PDFProj uchw w spr uchwalenia Strategii rozwoju Gminy.pdf (2,27MB)
PDFProj uchw w spr uchwalenia GPONZ.pdf (15,07MB)
PDFProj uchw w spr uchwalenai LPR dla Gminy Lewin Brzeski.pdf (4,81MB)
PDFProj uchw w spr przystąpienia do zmiany mpzp centrum Lewina Brzeskiego.pdf (1,15MB)
PDFProj uchw w spr likwidacji BOFPOW i utworzenai BOW.pdf (310,32KB)
PDFProj uchw o zmianie uchwały w spr uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.pdf (663,47KB)
PDFProj uchw o zmianie uchw w spr uchw GPPiRPA.pdf (302,92KB)
PDFProj uch w spr uchwalenia mpzp części miasta Lewin Brzeski.pdf (1,53MB)
PDFProj uch o zmianie uchw w spr zwolnień od podatku od nieruch..pdf (207,15KB)
PDFAktywne formy przecidziałania bezrobociu....pdf (4,82MB)
 

Sesja nr XXI

DOC4 - Sprawozdanie z działalności MiGBP za 2015.doc (195,50KB)
PDF3.1 Proj. uch w spr zatwierdzenia sprawozdania finasowego gminy za 2015r..pdf (112,95KB)
DOC4 - Sprawozdanie z działalności MGDK za 2015 rok.doc (63,50KB)
PDF5.3 Proj. uch. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.pdf (436,10KB)
DOCZawiadomienie.doc (59,00KB)
PDF5.2 -Proj.uchw. zm. uchw. w spr. nadania statutu dla M-GDK.pdf (209,22KB)
PDF4.2 Proj. uch. w spr udzielenia absolutorium.pdf (196,35KB)
PDF5.1 -Proj.uchw. zm. uchw. w spr. nadania statutu dla MiGBP.pdf (212,35KB)
PDF4.1 Proj. uch w spr zatwierdzenia sprawozdania finasowego gminy za 2015r..pdf (112,95KB)
PDF3 - Sprawozdanie roczne Burmistrza Lewina Brzeskiego z wykonania budżetu gminy za 2015r..pdf (1,13MB)
DOC2 - Spraw. z dział. Burm. za okres od 10.05.2016r. do 13.06.2016r..doc (202,00KB)
 

Sesja nr XX

PDFProtokół Nr XX z dnia 25 maja 2016r..pdf (314,51KB)
DOCXPromocja gminy Lewin Brzeski (8,2).docx (32,85KB)
DOCZawiadomienie.doc (56,00KB)
PDFZał Nr 1 do proj uchw w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf (103,19KB)
PDFZał Nr 2 do proj uchw w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf (89,34KB)
DOCSpraw z dział Burm za okres od 12.04.2016r. do 9.05. 2016r.(7).doc (357,00KB)
PDFProj uchw o zmianie uchwały w sprawie uchwalenai budzetu gminy.pdf (327,25KB)
DOCXProj uchw w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.docx (13,20KB)
PDFProj uchw o zmianie uchwały w spr uchwalenai GPPiRPA.pdf (298,50KB)
DOCXOcena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim za 2015r.(8,1).docx (1,34MB)
PDFProj uchw o zmianie uchwały w sprawie wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej.pdf (211,42KB)
DOCXInformacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lewin Brzeski za 2015 rok-(8,1).docx (23,33KB)
DOCAnaliza stanu gospodarki komunalnej za rok 2015 (8,3).doc (254,00KB)
 

Sesja nr XIX

DOCSpraw. z dział. Burm. za okres od 21.03.2016r. do 11.04.2016r..doc (284,50KB)
DOCSprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy za rok 2015.doc (74,50KB)
DOCXZawiadomienie na XIX sesje zwołaną na dzień 27 kwietnia 2016r..docx (16,09KB)
TXTSG-01-1 za 2015r..txt (28,56KB)
PDFProj uchw zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia na 2016 rok programu współpracy....pdf (202,59KB)
PDFProj uchw w spr przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski.pdf (1,04MB)
PDFProj uchw w spr nadania nazwy ulicy -Diamentowa- w Lewinie Brzeskim.pdf (430,08KB)
PDFProj uchw o zm uchwały w spr uchwalenai budżetu gminy na 2016 rok.pdf (432,60KB)
DOCInformacja z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski za 2015r..doc (2,88MB)
 

Sesja nr XVIII

DOCXZawiadomienie o XVIII sesji zwołanej na dzień 19 kwietnia 2016r..docx (15,10KB)

Sesja nr XVII

DOCSpraw. z dział. Burm. za okres od 8.12.2015r. do 18.03. 2016r..doc (855,50KB)
DOCXZawiadomienie.docx (16,12KB)
DOCINFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na 2015.31.12.doc (638,50KB)
PDF8 - Proj uchw w spr zatwierdzenia pracy stałych Komisji Rady Miejskiej.pdf (301,23KB)
PDF7 - Proj uchw w spr wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu....pdf (207,01KB)
PDF5 - Proj uchw w spr odrzucenia w całości stanowiska ZZN.pdf (309,03KB)
PDF6 - Proj uchw w spr zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Brzeg”.pdf (392,33KB)
PDF4 - Proj uchw w spr w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.pdf (193,21KB)
PDF3 - Proj uchw w spr w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu...pdf (202,27KB)
PDF1 - Proj uchw w spr przyjęcia sprawozdania z działalności M-GOPS.pdf (297,90KB)
PDF2 - Proj uchw o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu.pdf (191,81KB)
 

Sesja nr XVI

DOC1 - Projekt uchwały w spr. przyjęcia POM Borkowice.doc (24,50KB)
DOC2 - Projekt uchwały w spr przyjęcia POM Buszyce.doc (24,50KB)
DOC3 - Projekt uchwały w spr. przyjęcia POM Chróścina.doc (24,50KB)
DOC4 - Projekt uchwały w spr. przyjęcia POM Golczowice.doc (25,00KB)
DOC5 - Projekt uchwały w spr. przyjęcia POM Jasiona.doc (25,00KB)
DOC6 - Projekt uchwały w spr. przyjęcia POM Kantorowice.doc (24,50KB)
DOC7 - Projekt uchwały w spr. przyjęcia POM Łosiów.doc (25,00KB)
DOC8 - Projekt uchwały w spr. przyjęcia POM Mikolin.doc (25,00KB)
DOC9 - Projekt uchwały w spr. przyjęcia POM Nowa Wieś Mała.doc (24,50KB)
DOC10 - Projekt uchwały w spr. przyjęcia POM Oldrzyszowice.doc (25,00KB)
DOC11 - Projekt uchwały w spr.przyjęcia POM Przecza.doc (25,00KB)
DOC12 - Projekt uchwały w spr. przyjęcia POM Różyna.doc (25,50KB)
DOC13 - Projekt uchwały w spr. przyjęcia POM Sarny Małe.doc (25,00KB)
DOC14 - Projekt uchwały w spr. przyjęcia POM Skorogoszcz.doc (25,00KB)
DOC15 - Projekt uchwały w spr. przyjęcia POM Stroszowice.doc (25,00KB)
DOC16 - Projekt uchwały w spr. przyjęcia POM Strzelniki.doc (25,00KB)
DOC17 - Projekt uchwały w spr. przyjęcia POM Wronów.doc (25,00KB)
DOC18 - Proj uchw w sprawie przystąpienia do utworzenia Strategii rozwoju Gminy lewin Brzeski.doc (29,00KB)
PDF20 - Proj uchw w spr przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf (349,28KB)
PDF21 - Proj uchw w spr przyj spr z realizacji zadan z zakresu wspieranai rodziny...pdf (340,75KB)
DOCZawiadomienie.doc (49,50KB)
DOCXuchwała18.03.2016r.WPF.docx (13,99KB)
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (103,15KB)
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (88,45KB)
 

Sesja nr XV

PDF1 - Proj.uchw. w spr nadania nazwy ul. Lawendowa.pdf (298,96KB)
PDF2 - Proj.uchw. w spr. zatwierdzenia taryf za wodę ...pdf (418,44KB)
PDF3 - Proj.uchw. w spr. określenia kryterium.pdf (200,63KB)
PDF4 - Proj.uchw. w spr. zmiany mpzp wsi Łosiów.pdf (2,59MB)
PDF5 - Proj.uchw. w spr. kategorii dróg.pdf (1,34MB)
PDF6 - Proj.uchw. o zmianie uchwały w spr. uchwalenai budżetu gminy na 2016 rok.pdf (402,84KB)
PDF7 - Proj. uchw. w spr zaciągnięcia kredytu.pdf (179,33KB)
DOCZawiadomienie.doc (45,50KB)
 

Sesja nr XIV

DOCSpraw. z dział. Burm. za okres od 7.11.2015r. do 7.12.2015r..doc (508,00KB)
DOCZawiadomienie.doc (59,00KB)
PDFProj.uchw. - użyczenia nieruch..pdf (229,08KB)
PDFProj.uchw. - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.pdf (182,45KB)
PDFProj.uchw. - utrzymanie oddz. zam. WKiD.pdf (184,61KB)
PDFProj.uchw. - utworzenia stanowiska ds. ochrony zabytków.pdf (182,59KB)
PDFProj.uchw. - uchwalenia GPPiRPA.pdf (483,10KB)
PDFProj.uchw. - umorzenie nalezności wobec budżetu gminy.pdf (191,98KB)
PDFProj.uchw. - uchwalenia GPPN.pdf (259,55KB)
PDFProj.uchw. - plan pracy rady Miejskiej na 2016 rok.pdf (182,70KB)
PDFProj.uchw. - przedszkole w Przeczy.pdf (199,72KB)
PDFProj.uchw. - plan dofinasowania form dosk nauczycieli.pdf (278,15KB)
PDFProj.uchw. - plan kontroli na 2016r..pdf (261,66KB)
PDFProj.uchw. - nadania nazwy ulicy - Niemodlińska.pdf (315,28KB)
 

Sesja nr XIII

PDFProj uchw w spr okreslenia wzorów formularzy niezbednych do wymiaru i poboru podatku leśnego.pdf (510,39KB)
PDFProj uchw w spr okreslenia wzorów formularzy niezbednych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.pdf (463,58KB)
PDFProj uchw w spr okreslenia wzorów formularzy niezbednych do wymiaru i poboru podatku rolnego.pdf (518,48KB)
PDFProj uchw w spr poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa ...pdf (187,06KB)
PDFProj uchw w spr uchylenia uchwały nr VII-62-2015.pdf (183,13KB)
PDFProj uchw w spr uchylenia uchwały nr X -73 - 2011.pdf (176,61KB)
PDFProj uchw w spr uchylenia uchwały nr XLIV-333-2014.pdf (192,47KB)
PDFProj uchw w spr określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf (196,75KB)
PDFProj uchw w spr określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf (201,67KB)
PDFProj uchw w spr program współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi.pdf (309,40KB)
PDFProj uchw w spr wyrażenia zgody na dzierżawę.pdf (312,94KB)
PDFProj uchw w spr zwolnienia od pod od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.pdf (213,23KB)
DOCREALIZACJA ZADAŃ GMINY Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA MIENEIM KOMUNALNYM ....doc (99,00KB)
DOCROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH GMINY LEWIN BRZESKI.doc (317,00KB)
DOCSpraw. z dział. Burm. za okres od 13.10.2015r. do 06.11.2015r..doc (282,50KB)
DOCZawiadomienie.doc (53,00KB)
PDFProj uchw zm uchw w spr przystąpienia do programu OKRiS.pdf (543,93KB)
DOCXProj uchw o zm uchw w spr uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.docx (43,65KB)
DOCXProj uchw w spr zmiany wpf.docx (14,86KB)
PDFZał. Nr 1 do proj. uchw. w spr zmiany wpf.pdf (103,27KB)
PDFZał Nr 2 do proj. uchw w spr zmiany wpf.pdf (82,44KB)
 

Sesja nr XII

DOCInformacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014-15.doc (2,77MB)
PDFProj uchw w spr zmpzp Skorogoszcz i Chróścina.pdf (1,94MB)
PDFWniosek z dnia 16 października 2015r..pdf (161,18KB)
PDFProt. Komisji ds. konsultacji.pdf (180,54KB)
PDFStatut Sołectwa Wronów.pdf (141,49KB)
DOCZawiadomienie.doc (51,50KB)
PDFStatut Sołectwa Stroszowice.pdf (141,62KB)
PDFStatut Sołectwa Strzelniki.pdf (141,52KB)
PDFStatut Sołectwa Sarny Małe.pdf (142,13KB)
PDFStatut Sołectwa Skorogoszcz.pdf (142,51KB)
PDFStatut Sołectwa Ptakowice.pdf (142,49KB)
PDFStatut Sołectwa Różyna.pdf (142,51KB)
PDFStatut Sołectwa Oldrzyszowice.pdf (142,18KB)
PDFStatut Sołectwa Przecza.pdf (142,93KB)
PDFStatut Sołectwa Mikolin.pdf (141,70KB)
PDFStatut Sołectwa Nowa Wieś Mała.pdf (142,73KB)
PDFStatut Sołectwa Leśniczówka.pdf (141,85KB)
PDFStatut Sołectwa Łosiów.pdf (142,51KB)
PDFStatut Sołectwa Jasiona.pdf (142,32KB)
PDFStatut Sołectwa Kantorowice.pdf (142,04KB)
PDFStatut Sołectwa Chróścina.pdf (141,54KB)
PDFStatut Sołectwa Golczowice.pdf (141,74KB)
PDFStatut Sołectwa Borkowice.pdf (142,66KB)
PDFStatut Sołectwa Buszyce.pdf (141,32KB)
DOCSprawozdanie z dział. Burm. za okres od 15-09-2015r do 12-10-2015r.doc (394,50KB)
PDFStatut Sołectwa Błażejowic.pdf (141,97KB)
PDFProj uchw wybory LGR.pdf (193,95KB)
PDFProj uchw wybory sołtysa.pdf (183,77KB)
PDFProj uchw przyst do zmpzp przemysł.pdf (1,03MB)
PDFProj uchw przyst do zmpzp.pdf (333,62KB)
PDFProj uchw - zmiana mpzp Borkowice, Mikolin ....pdf (9,63MB)
PDFProj uchw - plan gosp niskoem.pdf (180,58KB)
PDFProj uchw nazwa wzgórza.pdf (194,45KB)
 

Sesja nr XI

DOCSpraw. z dział. Burm. za okres od 11.06.2015r. do 14.09. 2015r..doc (1 002,50KB)
PDFProj uchw. o zmianie uchwały w spr. uchwalenia budżetu gminy na 2015r..pdf (587,39KB)
PDFProj.uchw. w spr. zmiany uchw.w spr. przyj. wiel. planu rozw. o modern..pdf (305,47KB)
PDFProj.uchw. w spr. zarządz. wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.pdf (184,47KB)
PDFProj.uchw. w spr. powołania Zespołu...pdf (180,60KB)
DOCZawiadomienie.doc (106,00KB)
PDFZal. do proj.uchw. wspr. zmiany wpf.pdf (103,43KB)
DOCXInformacja z realizacji wieloletniego planu rozw. i mod. urządzeń wod.kan..docx (62,86KB)
DOCStan i ocena funkcjonalności dróg.doc (50,50KB)
PDFZałącznik do inf. stan i ocena stanu dróg.pdf (39,89KB)
DOCXProj.uchw. w spr. zmiany uchw. o wpf.docx (14,40KB) 

 

Sesja nr X

PDFProj. uchw. w spr. zmiany do regul..pdf (191,64KB)
PDFproj. uchw.w spr. zaciąg.kredytu.pdf (185,25KB)
PDFproj.uch.o zm.uchw. w spr.uchw.budż..pdf (492,06KB)
PDFProj.uchw. opinia w spr.nadania nazw.dla wzgórza.pdf (180,25KB)
DOCXProj.uchw. w spr.zmiany uchwały o wpf.docx (17,86KB)
PDFZał do proj.uchw. w spr. zmiany wpf.pdf (103,26KB)
DOCZawiadomienie.doc (44,00KB)
 

Sesja nr IX

PDFProj. uchw.w spr. przeprowadz.konsult..pdf (194,80KB)
PDFproj..zm.uchw. w spr.prog.współ.z organiz..pdf (187,45KB)
PDFProj.uch. o zm.uch. w spr.uchw.budżetu.pdf (492,55KB)
PDFproj.uchw. w spr. powołan.Komisji Statutowej.pdf (174,81KB)
PDFProj.uchw.w spr. informacji.pdf (172,11KB)
DOCZawiadomienie.doc (44,00KB)
 

Sesja nr VIII

PDF1- Proj. uchw. w spr. zatwierdzenia sprawozd. fin. gminy.pdf (639,01KB)
PDF10 - Proj.uchw. w spr. przystąpienia do zmpzp obszarów przy ul. Wymarzonej w Lewinie Brzeskim.pdf (628,61KB)
PDF2 - Proj. uchw. w spr. absolutorium.pdf (100,64KB)
PDF3 - Proj. uchw. w spr. zatwierdzenia spr. fin. MGBP.pdf (658,52KB)
PDF4 - Proj. uchw. w spr. zatwierdzenia spr. fin. MGDK.pdf (655,61KB)
PDF5 - Proj.uchw. o zm. uchw. w spr. uchwalenai budżetu gminy.pdf (188,03KB)
PDF6 - Proj.uchw. w spr. wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.pdf (191,02KB)
PDF7 - Proj. uchw. w spr. nadania nazwy ulicy Wyspiańskiego.pdf (346,65KB)
PDF8 - Proj. uchw. w spr. przystąpienai do zmpzp obszaru przy ul. Krótkiej w Lewinie Brzeskim.pdf (737,78KB)
PDF9 - Proj.uchw. w spr. przystąpienia do zmpzp gruntów wsi Kantorowice.pdf (513,94KB)
DOCInformacja o działalności SM w Lewinie Brzeskim za rok 2014.doc (41,00KB)
DOCInformacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lewin Brzeski za 2014 rok.doc (111,00KB)
DOCSpraw. z dział. Burm. za okres od 13.05.2015r. do 10.06.2015r..doc (208,00KB)
DOCXSprawozdanie z działalności instytucji kultury w Lewinie Brzeskim za 2014r..docx (43,51KB)
DOCZawiadomienie.doc (47,00KB)
 

Sesja nr VII

DOCZawiadomienie.doc (43,50KB)
DOCPromocja gminy Lewin Brzeski, oferta rekreacji i sportu...doc (128,00KB)
PDFProj.uchw.o zmianie uchwały w spr.uchwalenia budżetu gminy.pdf (488,73KB)
PDFProj.uchw.zm. uchw. w spr. przyjęcia na 2015r.programu współpracy...pdf (105,56KB)
PDFProj.uchw. w spr.wzoru deklaracji o wysokości opłaty....pdf (338,21KB)
PDFProj.uchw. w spr. zmiany mpzp miasta Lewin Brzeski.pdf (889,88KB)
PDFProj.uchw. w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług...pdf (202,99KB)
PDFProj.uchw. w spr. regulaminu utrzymania czystości.pdf (313,20KB)
PDFProj.uchw. w spr. przepr. konsultacji.pdf (196,91KB)
PDFProj.uchw. okreslenai wzorów formularzy podatkowych...pdf (1,22MB)
PDFProj.uchw w spr.terminu, częstotliwości i trybu...pdf (186,18KB)
PDFProj.uchw w spr..pomocy de minimis.pdf (211,86KB)
PDFProj. uchw. w spr. wyboru metody ustalania opłaty za gosp. odp. kom..pdf (199,67KB)
PDFProj uchw. w spr uchw. programu gosp.mieszk..pdf (381,80KB)
DOCOcena stanu bezpieczenstwa i porządku publicznego za 2014r..doc (3,96MB)

Sesja nr VI

DOCZawiadomienie.doc (43,00KB)

PDFProj.uchw.w spr. zmiany mpzp wsi Łosiów.pdf (1,30MB)
PDFProj.uchw.w spr. przystapienia do zmiany mpzp części m.Lewin Brzeski.pdf (569,43KB)
PDFProj.uchw. w spr.przekazania środków fin. dla KP.pdf (182,43KB)
PDFProj.uchw. w spr.oceny zasobów pomocy społecznej.pdf (446,92KB)
PDFProj.uchw. w spr. przyjęcia spraw. z dział. M-GOPS za 2014r..pdf (284,37KB)
PDFProj.uchw. w spr. współdz. w zakresei doradztwa metodyczn..pdf (191,01KB)
DOCAnaliza stanu gospodarki komunalnej za rok 2014 - 15.04.2015.doc (270,00KB)
DOCInformacja z działalności organizacji pozarządowych za 2014 rok.doc (200,50KB)

Sesja nr V

DOCZawiadomienie.doc (38,50KB)

PDFZał do proj.uchw. w spr. zmiany wpf.pdf (103,04KB)
PDFSprawozdanie z realizacji zadań z zakresuwspierania rodziny za 2014r..pdf (309,03KB)
PDFProj.uchw.w spr. dofin. dla Pow.Brzeskiego.pdf (186,72KB)
PDFProj.uchw. w spr. zm. w budżecie.pdf (670,40KB)
DOCXProj.uchw. w spr.zmieny uchwały o wpf.docx (16,47KB)
PDFProj.uchw. w spr. zatw. planów pracy.pdf (99,21KB)
PDFProj.uchw. w spr. utrata mocy.pdf (179,75KB)
PDFProj.uchw. w spr. uchylenia.pdf (182,33KB)
PDFProj.uchw. w spr. ustalenia sieci PP.pdf (176,23KB)
PDFProj.uchw. w spr. opieki nad zwierzętami.pdf (215,54KB)
PDFProj.uchw. w spr. przedst.BCM.pdf (175,86KB)
PDFProj. uchw. gminny program wspierania rodziny.pdf (286,17KB)

Sesja nr IV

DOCZawiadomienie.doc (36,00KB)

DOCZał.Nr 3a do proj.uchw. w spr. zm. uchw. nr XLVI.348.2014.doc (68,50KB)

DOCZał do proj. uchw. zatwierdzenie taryf na wodę.doc (121,50KB)
DOCZał. nr 1do proj.uchw. w spr. zm. uchw. nr XLVI.348.2014.doc (153,50KB)
DOCProj.uchw. w spr. zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej.doc (79,00KB)
DOCProj.uchw. w spr. zm. uchw. nr XLVI.348.2014.doc (119,00KB)
DOCProj.uchw.zatwierdz.taryf w wodę ....doc (93,50KB)
PDFProj.uchw.kryteria do przedszkoli.pdf (194,31KB)
PDFProj uchw.w spr. przedłużenia ul. Sportowa w Łosiowie.pdf (299,63KB)
DOCProj.uchw. w spr. diet.doc (28,50KB)
PDFProj.uchw. w spr. sieci przedszkoli.pdf (185,68KB)
PDFProj.uchw. zm. w budżecie.pdf (398,54KB)

Sesja nr III

DOCZawiadomienie.doc (32,50KB)

DOCZał. do proj.uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego.doc (277,00KB)

DOCProj.uchw.w spr. uchwalenia GPP i RPA na 2015 rok.doc (524,50KB)
DOCProj.uchw.w spr. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2015.doc (47,00KB)
DOCProj.uchw. w spr.w sprawie wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej.doc (46,50KB)
DOCProj.uchw. w spr.uchwalenia G PPN na 2015 rok.doc (44,00KB)
DOCProj. uchw.zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego.doc (185,00KB)
DOCProj. uchw. ws. pomocy finansowej dot. zabytków.doc (26,50KB)
DOCProj. uchw. ws. pomocy finansowej dot. komunikacji.doc (25,00KB)
 

Sesja nr II

DOCZawiadomienie.doc (138,50KB)
DOCProj.uchw. w spr. ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.doc (30,00KB)
DOCProj.uchw. w spr.powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego.doc (28,50KB)
DOCProj.uchw. w spr.powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.doc (29,00KB)
DOCProj. uchw. o zmianie uchwaly w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.doc (46,67KB)
DOCProj uchw w spr zmiany uchw. Nr LVII.409.2014 wyraż. zgody na właczenia w granice WSSE.doc (52,00KB)
DOCProj.uchw. w spr.wyboru przewodniczacych stałych Komisji Rady Miejskiej.doc (28,50KB)
DOCProj.uchw. w spr. przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.doc (119,00KB)
DOCProj.uchw. w spr.powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.doc (29,50KB)