Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz kart usług

Wydział Budownictwa i Inwestycji

       Jak wypełnić wniosek o wydanie warunków zabudowy - materiał instruktażowy

 1. DOCDecyzja o warunkach zabudowy terenu (143,50KB)
 1. DOCUstalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (143,00KB)
 2. DOCWypis i wyrys lub zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego (146,50KB)
 1. DOCWypis i wyrys lub zaświadczenie ze studium uwarunklowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (142,50KB)
 1. DOCwniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji.doc (29,00KB)
 2. DOCwniosek na zajęcie pasa drogowego -nowy!.doc (33,50KB)
 3. DOCXWNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI Z ZAKRESU BUDOWY PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO.docx (15,90KB)

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

 1. DOCWpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (161,50KB)
 1. DOCWykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (161,00KB)
 1. DOCZmiana wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (161,00KB)
 1. DOCZawieszenie - wznowienie wykonywania działalności gospodarczej (161,00KB)
 1. PDFPełnomocnictwo CEIDG.pdf (439,84KB)
 2. DOCUzyskanie informacji z ewidencji działalności gospodarczej (156,00KB)
 1. DOCStypendium szkolne (pomoc materialna o charakterze edukacyjnym) (155,00KB)
 1. DOCUzyskanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - Karta usług nr 7 (29,00KB) 
 1. DOCUzyskanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - Karta usług nr 8 (26,50KB) 
 1. DOCUzyskanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych - Karta usług nr 9 (27,50KB)
 2. DOCUzyskanie zaświadczenia o dokonaniu wpłat za korzystanie z zezwoleń - Karta usług nr 10 (25,00KB)
 1. DOCWpis do wykazu organizacji pozarzadowych - Karta usług nr 11 (150,00KB)
 1. DOCZasilek szkolny pomoc materialna o charakterze socjalnym.doc (156,00KB)
 1. DOCWzór wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.doc (93,50KB)

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

 1. DOCProtokół przyjecia oświadczenia osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.doc (132,00KB)
 2. DOCRejestracja zgonu.doc (132,50KB)
 3. DOCTranskrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.doc (133,00KB)
 4. DOCUznanie żołnierza za posiadajacego na utrzymaniu członków rodziny oraz uznanie żołnierza za samotnego.doc (140,50KB)
 5. DOCWydanie odpisów aktów stanu cywilnego.doc (133,00KB)
 6. DOCWydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.doc (132,00KB)
 7. DOCWydawanie dowodu osobistego.doc (134,50KB)
 1. DOCWydawanie dowodu osobistego dla osoby maloletniej.doc (136,00KB)
 2. DOCWymeldowanie decyzją administracyjną.doc (133,50KB)
 3. DOCWymeldowanie z miejsca pobytu czasowego.doc (133,00KB)
 4. DOCWymeldowanie z miejsca pobytu stalego.doc (133,00KB)
 5. DOCZameldowanie na pobyt czasowy.doc (134,50KB)
 6. DOCZameldowanie na pobyt staly.doc (133,50KB)
 7. DOCZaświadczenie o pełnym przetwarzaniu danych osobowych.doc (132,00KB)
 8. DOCZaświadczenie o utracie dowodu osobistego.doc (133,00KB)
 9. DOCZaświadczenie o zdolności prawnej do ślubu za granicą.doc (132,00KB)
 10. DOCZawarcie związku małżeńskiego.doc (132,00KB)
 11. DOCZgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy.doc (132,00KB)
 12. DOCZmiana imienia lub nazwiska.doc (133,00KB)
 13. DOCZmiany w aktach stanu cywilnego - uzupełnienie lub sprostowanie.doc (132,50KB)

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

 1. DOCSprzedaż lokalu mieszkalnego na terenie gminy Lewin Brzeski (151,00KB)
 1. DOCSprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości (151,00KB)
 2. DOCPrzekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.doc (154,50KB)
 1. DOCWydzierżawienie nieruchomości.doc (159,00KB)
 1. DOCNadanie dla nieruchomości numeracji porządkowej.doc (163,50KB)
 1. DOCWydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości.doc (160,50KB)
 1. DOCPoświadczenie oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego wg ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.DOC (160,00KB)
 1. DOCWydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym.doc (166,00KB)  

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

 1. DOCZamiana lokali mieszkalnych (158,50KB)
 1. DOCzezwonelnie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (160,00KB)
 2. DOCZezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (162,00KB)
 3. DOCzgłoszenie zamiaru wycinki drzewa.doc (50,50KB)
 1. XLSFirmy posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Gmina Lewin Brzeski.xls (35,50KB)
 2. DOCXwniosek- zezwolenie- nieczystosci ciekłe - opróżnianie i transport.docx (27,79KB)
 1. DOCUdzielanie dotacji celowej na zadanie związane z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków.doc (176,00KB)
 1. RTFZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.rtf (85,55KB)
 1. DOCinstruckja wpis do rejesru odbiór odpadów komunalnych 2012.doc (55,00KB)
 1. DOCwzór Karta Informacyjna Przedsięwzięcia.doc (47,50KB)
 1. DOCW N I O S E K o przerejestrowanie psa.doc (29,00KB)
 1. DOCzezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną - karta usług.doc (187,00KB)
 1. DOCudzielanie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne - karta usług.doc (187,50KB)

Wydział Podatkowy

Wydział Finansowy - Deklaracje śmieciowe