Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prowadzone rejestry i ewidencje


Obowiązkowe centralne rejestry kancelaryjne,
wykazy i ewidencje prowadzone w Urzędzie Miejskim
w Lewinie Brzeskim
 


1. Rejestr uchwał rady gminy i zarządzeń burmistrza.
2. Rejestr skarg i wniosków.
3. Rejestr aktów wewnętrznych urzędu.
4. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw.
5. Rejestr zawartych porozumień z organami samorządu terytorialnego, wojewodą i innymi podmiotami.
6. Wnioski i opinie Komisji Rady.
7. Interpelacje i wnioski radnych.

- dostępne do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego
ul. Rynek 1

8. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie


- dostępny do wglądu w Wydziale Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1.

9. Ewidencja działalności gospodarczej dla przedsiębiorców wykreślonych z ewidencji przed dniem 1 lipca 2011 roku
- dostępna do wglądu w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1.

10. Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł

- dostępny do wglądu w Wydziale Podatkowym Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1.

11. Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

Urząd wydaje na pisemny wniosek zainteresowanej osoby, w formie zaświadczenia, pełny odpis przetworzonych danych dotyczących tej osoby.
Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępniane są nieodpłatnie, o ile są one niezbędne do realizacji ustawowych zadań, następującym podmiotom:
- organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze,
- organom Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Wojskowym Służbom Informacyjnym, Żandarmerii Wojskowej i Urzędowi Ochrony Państwa;
- organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego.
Dane mogą być udostępniane odpłatnie:
- innym państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom;
- osobom i jednostkom organizacyjnym;
- jednostkom organizacyjnym;
- innym osobom i podmiotom;
jeżeli wykażą w tym interes prawny.

Wniosek składa się na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, uwzględniając zakres danych objętych wnioskiem oraz cel udostępnienia danych.
Udostępnione dane nie mogą być wykorzystywane w innym celu niż wskazany we wniosku. 

12. PDFRejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski (37,55KB)

     PDFInformacja na temat Restru żłobków i klubów dziecięcych (60,41KB)

 

13. Rejestr zbiorów danych osobowych

- dostępny do wglądu u Administratora Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26, pokój nr 19.