Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gospodarka Komunalna

 1. Wykaz rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lewin Brzeski

Rejestr działalności regulowanej - stan na 25 stycznia 2023r.

 1. Wykaz firm posiadających zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Lewin Brzeski

XLSFirmy posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Gmina Lewin Brzeski.xls (35,50KB)

 1. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lewin Brzeski:

Instalacja komunalna prowadzona przez: Remondis Opole Sp. z o.o. 

Al. Przyjaźni 9, 45-573 opole

Rodzaj odpadów komunalnych: odpady komunalne zmieszane, odpady zielone, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odpady biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe.

Instalacja komunalna prowadzona przez: Zakład Gospodarowania odpadami Gać Sp. z o.o.

Gać nr 90, 55-200 Opole

Rodzaj odpadów komunalnych: odpady komunalne zmieszane, odpady zielone, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odpady biodegradowalne, opakowania z papieru i tektury, ze szkła, zmieszane odpady opakowaniowe, odpady wielkogabarytowe.

 1. Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowaniu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Informacja o osiągniętych poziomach ograniczenia do składowania odzysku i recyklingu odpadów komunalnych

 1. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) funkcjonuje przy ul. Fabrycznej w Lewinie Brzeskim (obok oczyszczalni ścieków).

GPSZOK jest czynny w następujące dni:

 • wtorek w godz. od 13.00 do 17.00
 • czwartek w godz. od 13.00 do 17.00
 • sobota w godz. od  8.00 do 14.00 (wydłużone godziny)

Punkt jest obsługiwany przez spółkę Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim z siedzibą w Lewinie Brzeskim (tel. 774127663) i funkcjonuje na podstawie regulaminu.

PDFRegulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lewinie Brzeskim.pdf (258,49KB)

 1. Informacje o punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Gminie Lewin Brzeski.

Nazwa firmy i oznaczenie siedziby: Gminny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych ZMK Lewin Brzeski Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 3, 49-340 Lewin Brzeski.

Adres Punktu: Lewin Brzeski, przy ulicy Fabrycznej, na terenie oczyszczalni ścieków.

 1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Lewin Brzeski za rok 2022

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Lewin Brzeski za rok 2022

 1. Informacja o podmiotach zbierających worki po nawozach, folie i sznurki stan na 05.06.2023r.

Wykaz punktów zbierania odpadów, powstających w gospodarstwach rolnych