Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gospodarka Komunalna

 1. Wykaz rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lewin Brzeski

Rejestr działalności regulowanej - stan na 25 stycznia 2023r.

 1. Wykaz firm posiadających zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Lewin Brzeski

XLSFirmy posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Gmina Lewin Brzeski.xls (35,50KB)

 1. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lewin Brzeski:

Instalacja komunalna prowadzona przez: Remondis Opole Sp. z o.o. 

Al. Przyjaźni 9, 45-573 opole

Rodzaj odpadów komunalnych: odpady komunalne zmieszane, odpady zielone, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odpady biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe.

Instalacja komunalna prowadzona przez: Zakład Gospodarowania odpadami Gać Sp. z o.o.

Gać nr 90, 55-200 Opole

Rodzaj odpadów komunalnych: odpady komunalne zmieszane, odpady zielone, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odpady biodegradowalne, opakowania z papieru i tektury, ze szkła, zmieszane odpady opakowaniowe, odpady wielkogabarytowe.

 1. Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowaniu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Informacja o osiągniętych poziomach ograniczenia do składowania odzysku i recyklingu odpadów komunalnych

 1. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) funkcjonuje przy ul. Fabrycznej w Lewinie Brzeskim (obok oczyszczalni ścieków).

GPSZOK jest czynny w następujące dni:

 • wtorek w godz. od 13.00 do 17.00
 • czwartek w godz. od 13.00 do 17.00
 • sobota w godz. od  8.00 do 14.00 (wydłużone godziny)

Punkt jest obsługiwany przez spółkę Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim z siedzibą w Lewinie Brzeskim (tel. 774127663) i funkcjonuje na podstawie regulaminu.

PDFRegulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lewinie Brzeskim.pdf (258,49KB)

 1. Informacje o punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Gminie Lewin Brzeski.

Nazwa firmy i oznaczenie siedziby: Gminny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych ZMK Lewin Brzeski Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 3, 49-340 Lewin Brzeski.

Adres Punktu: Lewin Brzeski, przy ulicy Fabrycznej, na terenie oczyszczalni ścieków.

 1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Lewin Brzeski za rok 2021

Analiza stanu gospodarki komunalnej za 2021 rok

 1. Informacja o podmiotach zbierających worki po nawozach, folie i sznurki 2021r.

Wykaz adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych 2021r.