Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona środowiska

Obwieszczenia i ogłoszenia

Minister Infrastruktury zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu wieloletniego ,,Zagospodarowanie Odry środkowej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko w terminie od 16 maja do 15 czerwca 2024 r.


Zawiadomienie o zebraniu dowodów i zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego z wniosku: Energia Dolnośląska Spółka z o.o. ul. Sokola 17, 55-220 Chwałowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa Małej Elektrowni Wodnej MEW Lewin Brzeski na rzece Nysa Kłodzka w km 13+845 rzeki”


Zawiadomienie o toku postępowania i wystąpieniu o opinie do RDOŚ, PPIS, WP dla przedsięwzięcia pn.: ”Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 102422 O w miejscowości Strzelniki”


Zawiadomienie o toku postępowania i wystąpieniu o opinie do RDOŚ, PPIS, WP dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa Małej Elektrowni Wodnej MEW Lewin Brzeski na rzece Nysa Kłodzka w km 13+845 rzeki”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 102422 O w miejscowości Strzelniki”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjngo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa Małej Elektrowni Wodnej MEW Lewin Brzeski na rzece Nysa Kłodzka w km 13+845 rzeki”


Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Rozszerzenie obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego w Kopalni Surowców Mineralnych „Stroszowice”


Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami oraz Projektu Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami


Informacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego”


Zawiadomienie o uznaniu stron postępowania i pełnomocnika stron postępowania o wydanie decyzji środowiskowej Budowa instalacji fotowoltaicznej „Oldrzyszowice” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Rozszerzenie obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego w Kopalni Surowców Mineralnych „Stroszowice”.


Zawiadomienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej „Oldrzyszowice” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zawieszeniu postępowania do czasu złożenia raportu


Zawiadomienie o toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej „Oldrzyszowice” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”


Zawiadomienie o toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej „Przecza” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. 178/6 w obrębie Mikolin, gmina Lewin Brzeski


Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. 178/6 w obrębie Mikolin, gmina Lewin Brzeski


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej „Oldrzyszowice II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce 174 o mocy do 2MW (obręb Oldrzyszowice), gmina Lewin Brzeski


Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej „Oldrzyszowice II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce 174 o mocy do 2MW (obręb Oldrzyszowice), gmina Lewin Brzeski


Zawiadomienie o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. 178/6 w obrębie Mikolin, gmina Lewin Brzeski


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej „Oldrzyszowice I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce 301 o mocy do 2MW (obręb Oldrzyszowice), gmina Lewin Brzeski


Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej „Oldrzyszowice I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce 301 o mocy do 2MW (obręb Oldrzyszowice), gmina Lewin Brzeski


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej Golczowice o mocy do 4,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną, gm. Lewin Brzeski – obszar wiejski, na działce nr ewid. 298/1 z wniosku firmy APSUNFARMA Sp. z o.o.


Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej Golczowice o mocy do 4,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną, gm. Lewin Brzeski – obszar wiejski, na działce nr ewid. 298/1 z wniosku firmy APSUNFARMA Sp. z o.o.


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami oraz projektu Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami w Gminie Lewin Brzeski w roku 2023


Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa instalacji do wytwarzania organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby na terenie miejscowości Mikolin, gmina Lewin Brzeski” oraz o uzyskanych stanowiska organów opiniujących.


Zawiadomienie o zebraniu dowodów i zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego z wniosku firmy APSUNFARMA Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej Golczowice o mocy do 4,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną, gm. Lewin Brzeski – obszar wiejski, na działce nr ewid. 298/1


Zawiadomienie o wezwaniu firmy PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. 178/6 w obrębie Mikolin, gmina Lewin Brzeski o informacje dotyczące: analizy akustycznej planowanego przedsięwzięcia, oddziaływania na jakość powietrza oraz oddziaływania analizowanych wariantów przedsięwzięcia


Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej 462 na odcinku Stobrawa – Kopanie – Łosiów – Pogorzela – Krzyżowice” – odcinek od m. Kopanie do m. Łosiów


Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla miejscowości Oldrzyszowice


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej oraz wystąpienie do organów opiniujących o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do wytwarzania organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby na terenie miejscowości Mikolin, gmina Lewin Brzeski


Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia z wniosku GAZ-SYSTEM S.A. pn. BUDOWA GAZOCIĄGU DN 500, MOP 8,4MPa relacji Lewin Brzeski – Nysa wraz z odgałęzieniami do SG – Lewin Brzeski, Skoroszyce, Grodków ul. Żeromskiego, Grodków ul. Warszawska listopad 2022


Zawiadomienie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. 178/6 w obrębie Mikolin, gmina Lewin Brzeski


Zawiadomienie o złożeniu w tut. Urzędzie Miejskim w dniu 17.11.2022 r. raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. 178/6 w obrębie Mikolin, gmina Lewin Brzeski, wznowieniu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia oraz wystąpieniu do RDOŚ w Opolu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia


ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Etapowa budowa obiektów hodowli koni o wielkości obsady 50 DJP na gruntach miejscowości Oldrzyszowice”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Etapowa budowa obiektów hodowli koni o wielkości obsady 50 DJP na gruntach miejscowości Oldrzyszowice


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania i zebraniu dowodów w postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej 462 na odcinku Stobrawa – Kopanie – Łosiów – Pogorzela – Krzyżowice” – odcinek od m. Kopanie do m. Łosiów


Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej „Oldrzyszowice II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce 174 o mocy do 2MW (obręb Oldrzyszowice), gmina Lewin Brzeski


Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej „Oldrzyszowice I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce 301 o mocy do 2MW (obręb Oldrzyszowice), gmina Lewin Brzeski


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej i wystąpieniu o opinię co do konieczności sporządzenia raportu ooś dla budowy farmy fotowoltaicznej w Golczowicach


Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej 57/1, obręb Mikolin


Zawiadomienie o zakończeniu i zebraniu dowodów w postępowaniu prowadzonym z wniosku Gminy Lewin Brzeski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla miejscowości Oldrzyszowice”


Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 53, 54/3, 55/2 w obrębie Oldrzyszowice w Gminie Lewin Brzeski oraz wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia ww. raportu o odziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.


Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej PV Przecza o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie m. Przecza działki nr 1, 2/6, 2/8


Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej PV Przecza o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie m. Przecza działki nr 1, 2/6, 2/8


Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 200 w obrębie Stroszowice w Gminie Lewin Brzeski


Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn.: Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 200 w obrębie Stroszowice w Gminie Lewin Brzeski


Zawiadomienie o zebraniu dowodów i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej 57/1, obręb Mikolin (Gmina Lewin Brzeski, powiat brzeski)


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Różyna i Wronów


Zawiadomienie o zebraniu dowodów i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 200 w obrębie Stroszowice w Gminie Lewin Brzeski


Obwieszczenie zawiadomienie o wniesieniu odwołaniu od decyzji środowiskowej pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznych „Dobrzeń Wielki”, przewidzianego do realizacji na działkach nr 11/6, 30/4, 52/11, 53/2, 55/3, 58, 240, 241,242, 243/2 - obręb Przecza i nr 211, 212,214, 213/1, 213/2, 315/1, 319, 321, 322, 323/1 - obręb Oldrzyszowice.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji znak: GKIII.6220.19.2021.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu o opinie co do konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej 462 na odcinku Stobrawa – Kopanie – Łosiów – Pogorzela – Krzyżowice” – odcinek od m. Kopanie do m. Łosiów


ZAWIADOMIENIE - obwieszczenie o wszczęciu postępowania z wniosku Sun Investment Group PV Centrum Sp. z o.o. pl. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej 57/1, obręb Mikolin (Gmina Lewin Brzeski, powiat brzeski)”.


ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego z wniosku Copernic Black Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa farmy fotowoltaicznej PV Przecza o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie m. Przecza działki nr 1, 2/6, 2/8”.


Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa instalacji fotowoltaicznych „Dobrzeń Wielki”, przewidzianego do realizacji na działkach nr 11/6, 30/4, 52/11, 53/2, 55/3, 58, 240, 241,242, 243/2 - obręb Przecza i nr 211, 212,214, 213/1, 213/2, 315/1, 319, 321, 322, 323/1 - obręb Oldrzyszowice.


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa instalacji fotowoltaicznych „Dobrzeń Wielki”, przewidzianego do realizacji na działkach nr 11/6, 30/4, 52/11, 53/2, 55/3, 58, 240, 241,242, 243/2 - obręb Przecza i nr 211, 212,214, 213/1, 213/2, 315/1, 319, 321, 322, 323/1 - obręb Oldrzyszowice.


ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Różyna i Wronów, gmina Lewin Brzeski”.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej i wystąpieniu o opinie co do konieczności sporządzenia raportu dla budowy farm fotowoltaicznych w Stroszowicach maj 2022r.


Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznych „Dobrzeń Wielki”, miejsce realizacji przedsięwzięcia: - działki 11/6, 30/4, 52/11, 53/2, 55/3, 58, 240, 241,242, 243/2, obręb Przecza, − działki 211, 212,214, 213/1, 213/2, 315/1, 319, 321, 322, 323/1, obręb Oldrzyszowice


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej i wystąpieniu o opinię co do konieczności sporządzenia raportu dla budowy farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8MW w Oldrzyszowicach maj 2022r.


Zawiadomienie o wystąpieniu do RDOŚ o uzgodnienie warunków realizacji oraz zapoznanie się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla budowy elektrowni słonecznej w Oldrzyszowicach


Zawiadomienie o wystąpieniu do RDOŚ o uzgodnienie warunków realizacji oraz zapoznanie się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla budowy elektrowni słonecznej w Oldrzyszowicach


Zawiadomienie o wydaniu postanowienia ws. wznowienia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej „Oldrzyszowice II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w Oldrzyszowicach


Zawiadomienie o wydaniu postanowienia ws. wznowienia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej „Oldrzyszowice I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w Oldrzyszowicach


Protokół z rozprawy administracyjnej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy instalacji fotowoltaicznych "Dobrzeń Wielki" Oldrzyszowice, Przecza


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej i wystąpieniu o opinię OOŚ dla budowy farmy fotowoltaicznej Przecza kwiecień 2022r.


Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 462 odcinek Kopanie Łosiów ZDW marzec 2022


Wezwanie na rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy instalacji fotowoltaicznych Dobrzeń Wielki Przecza Oldrzyszowice 18.03.2022r.


Zawiadomienie o toku postępowania i zmianie terminu załatwienia sprawy dla budowy instalacji fotowoltaicznej Dobrzeń Wielki Przecza Oldrzyszowice 18.03.2022r.


Zawiadomienie o nałożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko i zawieszeniu postępowania dla budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej w Mikolinie


Obwieszczenie o powołaniu biegłego dla prowadzonego z udziałem społeczeństwa przedsięwzięcia dot. budowy instalacji fotowoltaicznej "Dobrzeń Wielki" Przecza Oldrzyszowice


Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i konsultacjach społecznych Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2022-2025 luty 2022r.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię oceny oddziaływania na środowisko dla budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych w obrębie geodezyjnym Różyna i Wronów luty 2022r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka o zebranych materiałach ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Modernizacja ujęcia wody surowej z rzeki Nysy Kłodzkiej w Michałowie-Jaz, Pompownie"


Zawiadomienie o zebraniu dowodów i zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej 462 na odcinku Stobrawa – Kopanie – Łosiów – Pogorzela – Krzyżowice” - odcinek od m. Kopanie do m. Łosiów


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia TAURON Dystrybucja S.A. pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wodami Nysy Kłodzkiej w Kantorowicach nowych obiektów budowlanych


Zawiadomienie o odwołaniu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa ws. prowadzonego postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy instalacji fotowoltaicznych „Dobrzeń Wielki” Przecza, Oldrzyszowice


Wezwanie na rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa ws. prowadzonego postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych „Dobrzeń Wielki” z magazynami energii” Przecza Oldrzyszowice 31.01.2022r.


Zawiadomienie o toku prowadzonego postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych „Dobrzeń Wielki” z magazynami energii” Przecza, Oldrzyszowice


Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla budowy elektrowni fotowoltaicznej SPV Mikolin dz nr 271 WORM33 Mikolin styczeń 2022


Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami


Zawiadomienie o toku postępowania dot. zmiany decyzji środowiskowej dla budowy fermy drobiu na gruntach wsi Mikolin styczeń 2022


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej 462 na odcinku Stobrawa – Kopanie – Łosiów – Pogorzela – Krzyżowice – odcinek od m. Kopanie do m. Łosiów


Zawiadomienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia Raportu dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej „Oldrzyszowice II”


Obwieszczenie Burmistrza Lewina Brzeskiego o przystąpieniu do opracowania "Programu ochrony środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2022-2025"


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. 178/6 w obrębie Mikolin


Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 135,33 MW, Oldrzyszowice F2


Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla budowy elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 135,33 MW, Oldrzyszowice F2


Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy instalacji fotowoltaicznej "Dobrzeń Wielki" Przecza Oldrzyszowice


Zawiadomienie o toku postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej dla budowy instalacji fotowoltaicznych „Dobrzeń Wielki” z magazynami energii


Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o nałożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i zawieszeniu postępowania do czasu sporządzenia raportu PEO Oldrzyszowice I fotowoltaika działka 301 - listopad 2021


Zawiadomienie o zebraniu dowodów i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej WORM 33 Mikolin dz.271 listopad 2021


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinie ws. zmiany decyzji środowiskowej dla budowy fermy drobiu w Mikolinie


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania z udziałem społeczeństwa dla fotowoltaiki Oldrzyszowice Veltoro listopad 2021


Ochrona środowiska


Zawiadomienie o właściwej kwalifikacji przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej „Oldrzyszowice II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce 301 o mocy do 2MW (obręb Oldrzyszowice), gmina Lewin Brzeski


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej „Oldrzyszowice II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce 174 o mocy do 2MW (obręb Oldrzyszowice), gmina Lewin Brzeski


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej „Oldrzyszowice I”


Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych "Dobrzeń Wielki" z magazynami energii"


Ochrona środowiska


Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy elektrowni fotowoltaicznej w Oldrzyszowicach


Decyzja PGW Wody Polskie RZGW zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lewin Brzeski


Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza


Zawiadomienie o wezwaniu do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i wyznaczenie nowego terminu Veltoro Oldrzyszowice 12.08.2021


Decyzja odmowna wydania decyzji środowiskowej Agro Farm 12.08.2021


Zawiadomienie o wydaniu odmawiającej decyzji środowiskowej Agro Farm zastawka na Cięcinie 12.08.2021


Zawiadomienie o wezwaniu do uzupełnienia Raportu i przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Budowa instalacji fotowoltaicznej Dobrzeń Wielki 12.08.2021


Zawiadomienie o podjęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy instalacji fotowoltaicznych "Dobrzeń Wielki"


Zawiadomienie o toku postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa dla budowy elektrowni fotowoltaicznej w Oldrzyszowicach


Zawiadomienie Burmistrza Lewina Brzeskiego o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie zastawki na potoku Cięcina"


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy fermy fotowoltaicznej w Przeczy


Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla budowy elektrowni fotowoltaicznej w Przeczy


Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne ws. uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zbierania i przeładunku odpadów gumowych w Buszycach


Zawiadomienie o toku postępowania ws. montażu zbiornika podziemnego oraz nalewaka do wydawania płynu AdBlue


Zawiadomienie Burmistrza Lewina Brzeskiego o zakończeniu postępowania dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy elektrowni fotowoltaicznej w Przeczy


Zawiadomienie Burmistrza Lewina Brzeskiego o wydaniu decyzji przenoszącej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach ze spółki POOLSFACTORY Sp. z o.o. STARPOOOL SP. K. na DN Invest Dariusz Napieracz


Zawiadomienie Burmistrza Lewina Brzeskiego o wezwaniu do uzupełnienia i przedłużeniu terminu dla przedsięwzięcia pn.:"Montaż zbiornika podziemnego oraz nalewaka do wydawania płynu AdBlue"


Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy elektrowni fotowoltaicznej w Przeczy


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW w Przeczy


Obwieszczenie o wyłapywaniu psów z terenu Gminy Lewin Brzeski w 2021 roku


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód


Zawiadomienie o toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wykonania zastawki prostokątnej betonowej oraz utwardzenia prawego brzegu cieku na potrzeby stanowiska pompowania wody na potoku


Zawiadomienie o toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy elektrowni fotowoltaicznej w Oldrzyszowicach


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dot. zbierania i przeładunku odpadów gumowych w Buszycach


Zawiadomienie o nałożeniu oceny i zawieszeniu postepowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ws. budowy instalacji fotowoltaicznych „Dobrzeń Wielki” z magazynami energii


Zawiadomienie o toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy fotowoltaicznej w Przeczy


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zmiany sposobu użytkowania budynków inwentarskich w Borkowicach


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy fotowoltaicznej w Przeczy


Zawiadomienie o toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy elektrowni fotowoltaicznej w Oldrzyszowicach


Zawiadomienie o toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wykonania zastawki prostokątnej betonowej oraz utwardzenia prawego brzegu cieku na potrzeby stanowiska pompowania wody na potoku


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy wolnostojącej farmy fotowoltaicznej w Przeczy


Zawiadomienie o toku postępowania w wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy elektrowni fotowoltaicznej w Przeczy


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej dla montażu zbiornika podziemnego oraz nalewaka do wydawania płynu Adblue


Ogłoszenie konsultacji społecznych ws. Programu Opieki nad Zwierzetami Bezdomnymi


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy elektrowni fotowoltaicznej w Oldrzyszowicach


Zawiadomienie o wydaniu postanowienia ws. wznowienia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy fotowoltaicznej w Oldrzyszowicach


Zawiadomienie o toku postępowania w związku z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia dotyczącego zmiany sposobu użytkowania budynków inwentarskich w Borkowicach


Zawiadomienie o toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dot. zmiany sposobu użytkowania budynków inwentarskich w Borkowicach


Zawiadomienie Burmistrza Lewina Brzeskiego o przedłużeniu terminu uzgodnienia warunków realizacji budowy wolnostojącej farmy fotowoltaicznej


Zawiadomienie Burmistrza o wydaniu postanowienia GKIII.6220.34.2020 z dnia 14.01.2020 r. o podjęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa elektrowni fotowoltaicznej"Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy instalacji fotowoltaicznych „Dobrzeń Wielki” z magazynami energii


Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę farmy fotowoltaicznej w Nowej Wsi Małej


Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na realizację budowy farmy fotowoltaicznej w Borkowicach


Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej na realizację rozbudowy zakłądu przeróbczego na terenie Kopalni "Stroszowice"


Zawiadomienie Burmistrza Lewina Brzeskiego o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację Budowy wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce w Borkowicach


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację budowy wolnostojącej farmy fotowoltaicznej w Nowej Wsi Małej


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację budowy ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację budowy wolnostojącej farmy fotowoltaicznej w Mikolinie


Zawiadomienie o toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zmiany sposobu użytkowania budynków inwentarskich wraz z modernizacją systemów wentylacji na działkach w Borkowicach


Zawiadomienie o toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zmiany sposobu użytkowania budynków inwentarskich wraz z modernizacją systemów wentylacji na działkach w Borkowicach


Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy elektrowni fotowoltaicznej w Przeczy


Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy elektrowni fotowoltaicznej w Przeczy


Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o utrzymaniu w mocy decyzji środowiskowej Burmistrza Lewina Brzeskiego


Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla budowy elektrowni fotowoltaicznej w Oldrzyszowicach


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozszerzenia obszaru eksploatacji złoża kruszywa naturalnego


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy wolnostojącej farmy fotowoltaicznej w Borkowicach


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy wolnostojącej farmy fotowoltaicznej w Nowej Wsi Małej


Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie ws. uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy ścieżki pieszo-rowerowej relacji Strzelniki-Łosiów


Zawiadomienie o toku postępowania ws. uzupełnienia raportu OOŚ dla zmiany sposobu użytkowania budynków inwentarskich w Borkowicach


Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy wolnostojącej farmy fotowoltaicznej w Mikolinie


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wykonania zastawki i utwardzenie prawego brzegu cieku na potoku Cięcina


Zawiadomienie o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji budowy wolnostojącej farmy fotowoltaicznej w Przeczy


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej i wystąpienie o opinię ścieżka rowerowa wrzesień 2020

DOCXzawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienie o opinię OOŚ dla przedsięwzięcia Budowa ścieżki rowerowej Łosiów Strzelniki wrzesień 2020r..docx (19,64KB)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej i wystąpienie o opinię chów zwierząt sierpień 2020

DOCXzawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienie o wydanie opinii i uzgodnień warunkó realizacji przedsięwzięcia chów zwierząt sierpień 2020r..docx (21,26KB)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej i wystąpienie o opinię SIG fotowoltaika Mikolin sierpień 2020

DOCXzawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienie o opinię OOŚ fotowoltaika Mikolin sierpień 2020r..docx (20,83KB)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej i wystąpienie o opinię SIG fotowoltaika Nowa Wieś Mała sierpień 2020

DOCXzawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienie o opinię OOŚ fotowoltaika NWM sierpień 2020.docx (20,78KB)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej i wystąpienie o opinię SIG fotowoltaika Borkowice sierpień 2020

DOCXzawiadominie o wszczęciu postępow i wyst o opinię ooś fotowoltaika Borkowice sierpień 2020i.docx (20,75KB)


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (w trzech etapach po ok. 1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 34, obręb Przecza (gmina Lewin Brzeski, powiat brzeski)” położonego na dz. nr 34, ark. m. 1, obręb: Przecza w gminie Lewin Brzeski

DOCXzawiadominie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię ooś FARMA FOTOWOLTAICZNA Przecza 27.04.2020 -tablica ogłoszeń.docx (17,28KB)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej i wystąpienie o opinię Veltoro elektrownia fotowoltaiczna Oldrzyszowice sierpień 2020

DOCXzawiadominie o wszczęciu postęp i wystąp o opinię ooś Veltoro Oldrzyszowice sierpień 2020i.docx (20,42KB)


Zawiadomienie o wszczęciu postęp o wydanie decyzji środowiskowej i wystąpienie o opinie Veltoro elektrownia fotowoltaiczna Przecza sierpień 2020

DOCXzawiadominie o wszczęciu postępow i wyst o opinię ooś fotowoltaika Przecza sierpień 2020i.docx (19,86KB)


Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW (w pięciu etapach po ok. 1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 119/1, 120,121 obręb Przecza (gmina Lewin Brzeski, powiat brzeski)”

DOCBIP zawiadomienie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu Przecza 5 MW.doc (30,50KB)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej Górażdże Kruszywa lipiec 2020

DOCXzawiadominie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię ooś Górażdże czerwiec 2020i.docx (21,14KB)


Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o określeniu zakresu raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko „Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW (w pięciu etapach po ok. 1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 119/1, 120,121 obręb Przecza (gmina Lewin Brzeski, powiat brzeski)

DOCXBIP zawiadominie o postanownieniu o raporcie FARMA FOTOWOLTAICZNA Przecza 18.06.2020.docx (16,29KB)


Zawiadomienia o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (w trzech etapach po ok. 1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 34, obręb Przecza (gmina Lewin Brzeski, powiat brzeski)” położonego na dz. nr 34, ark. m. 1obręb: Przecza w gminie Lewin Brzeski”, położonego na dz. nr 48/5, ark. 2, obręb: Buszyce

DOCBIP zawiadomienie o zebraniu dowodów farma fotowoltaiczna 3kW 16.06.2020.doc (36,50KB)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia firmie Hydro- Lew Sp. z o.o., pozwolenia wodnoprawnego

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf (64,68KB)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pani Aleksandrze Reich i panu Joachimowi Reich, pozwolenia wodnoprawnego

JPEGImage0010.jpeg (140,92KB)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (w trzech etapach po ok. 1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 34 obręb Przecza (gmina Lewin Brzeski, powiat brzeski)” położonego na dz. nr 34, ark. m. 1 obręb: Przecza w gminie Lewin Brzeski

DOCXzawiadominie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię ooś FARMA FOTOWOLTAICZNA Przecza 27.04.2020 -tablica ogłoszeń.docx (16,94KB)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW (w pięciu etapach po ok. 1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 119/1, 120,121 obręb Przecza (gmina Lewin Brzeski, powiat brzeski)” położonego na dz. nr 119/1, ark. m. 1; dz. nr 120, ark. m. 1; dz. nr 121, ark. m. 1 obręb: Przecza w gminie Lewin Brzeski

DOCXzawiadominie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię ooś FARMA FOTOWOLTAICZNA Przecza 27.04.2020 -tablica ogłoszeń.docx (17,28KB)


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: ”Budowa odcina gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa w miejscowości Leśniczówka”

DOCBIP zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej GAZOCIĄG.doc (35,00KB)


Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa odcinka gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa w miejscowości Leśniczówka”, położonego na dz. nr 48/5, ark. 2, obręb: Buszyce

DOCBIP zawiadomienie o zebraniu dowodów GAZOCIĄG 18.03.2020.doc (31,00KB)


Zawiadomienie Burmistrza Lewina Brzeskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Podłączenie do eksploatacji studni nr 8 i 9 na ujęciu wody w Lewinie Brzeskim"

DOCBIP zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej HYDRO LEW 10.03.2020.doc (33,00KB)


Obwieszczenie o wyłapywaniu psów z terenu Gminy Lewin Brzeski

JPEGobwieszczenie o wyłapywaniu psów z terenu Gminy Lewin Brzeski.jpeg (131,74KB)


Zawiadomienia o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Podłączenie do eksploatacji studni nr 8 i 9 na ujęciu wody w Lewinie Brzeskim”, położonego na dz. nr 7/2, ark. 1, obręb: Lewin Brzeski

DOCBIP zawiadomienie o zebraniu dowodów Hydro Lew 05.02.2020.doc (30,00KB)


Burmistrz Lewina Brzeskiego ogłasza konsultacje w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Lewin Brzeski na 2020 rok”

DOCogłoszenie konsultacji społecznych w sprawie programu opieki nad zwierzętami.doc (37,50KB)
PDF2020 PROJEKT Opieki nad bezdomnymi zwierzętami- gmina Lewin Brzeski.pdf (174,02KB)


Zawiadomienie Burmistrza Lewina Brzeskiego o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie o wyrażenie opinii, dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa w miejscowości Leśniczówka”

DOCBIP zawiadomienie o przesłaniu do RDOŚ i PPIS i Polskie Wody w sprawie oceny oddziaływania Gazociąg 16.01.2020.doc (38,00KB)


Zawiadomienie o przesłaniu do SKO odwołań od decyzji środowiskowej dot. "Budowa budynków inwentarskich z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na działce 201/3 obręb Przecza" grudzień 2019

DOCzawiadomienie o przesłaniu sprawy do SKO Budowa bud inwent Przecza grudzień 2019i.doc (40,50KB)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa w miejscowości Leśniczówka”, położonego na dz. nr 48/5, ark. 2, obręb: Buszyce

DOCBIP zawiadomienie o wszczęciu postępowania GAZOCIĄG 13.12.2019.doc (32,00KB)


Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki w decyzji środowiskowej dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków inwentarskich z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na działce 201/3 obręb Przecza"

DOCzawiadomienie o sprostowaniu omyłki Budowa bud inwen Skrzipczyk Przecza listopad 2019i.doc (40,50KB)


Zawiadomienie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie o wyrażenie opinii, dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Podłączenie do eksploatacji studni nr 8 i 9 na ujęciu wody w Lewinie Brzeskim”, położonego na dz. nr 7/2, ark. 1, obręb: Lewin Brzeski”

DOCBIP zawiadomienie o przesłaniu do RDOŚ i PPIS i Polskie Wody w sprawie oceny oddziaływania HYDRO LEW 13.11.2019.doc (31,00KB)


Zawiadomienie Burmistrza Lewina Brzeskiego o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków inwentarskich z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na działce 201/3 obręb Przecza"

DOCzawiadominie o wydaniu decyzji środowiskowej Budowa bud inwent Przecza listopad 2019i.doc (33,00KB)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Podłączenia do eksploatacji studni nr 8 i 9 na ujęciu wody w Lewinie Brzeskim"

DOCBIP zawiadomienie o wszczęciu postępowania Hydro Lew 30.10.19.doc (29,50KB)


Zawiadomienie o zebranych dowodach dotyczących postępowania dot. "Budowy budynków inwentarskich z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na działce 201/3 obręb Przecza"

DOCzawiadomienie o zebraniu dowodów Budowa bud inwent Przecza wrzesień 2019i.doc (43,00KB)


Zawiadomienie Wójta Gminy w Popielowie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji dot. " Budowy jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy z uwzględnieniem obiektów towarzyszących"

JPEGobwieszczenie Popielów o wydaniu postanowienia dot. omyłki Bud. jazu klapowego.jpeg (70,67KB)


Obwieszczenie Burmistrza Lewina Brzeskiego o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lewin Brzeski na lata 2019-2032”

DOCXBIP_2_Obwieszczenie_przystąpienie do soos + konsultacje społeczne PUWA.DOCX (14,10KB)


Obwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: "Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących"

JPEGobwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Wójt Gminy Popielów lipiec 2019.jpeg (116,85KB)


Zawiadomienie Burmistrza Lewina Brzeskiego o wpłynięciu koreferatu do posiadanej dokumentacji dotyczącej "Budowy budynków inwentarskich z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na działce 201/3 obręb Przecza"

DOCzawiadomienie nr 3 o wpłynięciu koreferatu Budowa bud inwen Skrzipczyk Przecza lipiec 2019ii.doc (43,50KB)


Obwieszczenie Burmistrza Lewina Brzeskiego o przystąpieniu do opracowania "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lewin Brzeski na lata 2019-2032"

JPEGImage0009.jpeg (121,20KB)


Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie wydanego pozwolenia wodnoprawnego dla PKP PLK S.A. na usługi wodne

JPEGImage0006.jpeg (152,90KB)


Zawiadomienie o toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa budynków inwentarskich z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na działce 201/3 obręb Przecza"

DOCzawiadomienie nr 2 o toku postępowania i koreferacie Budowa bud inwen Skrzipczyk Przecza czerwiec 2019i.doc (43,50KB)


Zawiadomienie o uzupełnieniu nr 3 Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa budynków inwentarskich z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturąna działce 201/3 obręb Przecza"

  DOCzawiadomienie o Uzupełnienieu nr3 i przesłaniu do RDOŚ i PPIS Budowa bud inwent Przecza maj 2019i.doc (32,00KB)


Zawiadomienie o Uzupełnieniu nr 2 do raportu dot. Budowy budynków inwentarskich z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na działce 201/3 Przecza maj 2019

DOCzawiadomienie o Uzupełnienieu nr2 i przesłaniu do RDOŚ i PPIS Budowa bud inwent Przecza maj 2019i.doc (32,00KB)


Zawiadomienie Burmistrza Lewina Brzeskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: ”Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 15008 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”

DOCzawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej MOST 26.04.19 BIP.doc (34,50KB)


Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o uznaniu za stronę postępowania administracyjnego Stowarzyszenia Szerokie Horyzonty, 25 kwietnia 2019

DOCzawiadomienie o wyd postanowienia o uznaniu za stronę Bud bud inw Przecza kwiecień 2019i.doc (29,50KB)


Postanowienie Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 01.04.2019 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki w zawiadomieniu Burmistrza Lewina Brzeskiego o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zebrania dowodów dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 15008 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”

DOCPOSTANOWIENIE o sprostowaniu oczywistej omyłki w zawiadomieniu o zebraniu dowódów MOST 01.04.2019 BIP.doc (49,00KB)


Zawiadomienia Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 27.03.2019 r. o wydaniu postanowienia znak: GK.III.6220.1.2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. pn. "Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 15008 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim"

DOCZawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku oceny na srodowisko MOST 27.03.2019 BIP.doc (38,50KB)


Zawiadomienie Burmistrza Lewina Brzeskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania dot. Budowy budynków inwentarskich z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na działce 201/3 obręb Przecza marzec 2019

DOCzawiadomienie o wyd postanowienia o podj postęp Budowa bud inw Przecza marzec 2019i.doc (30,00KB)


Zawiadomienie Burmistrza Lewina Brzeskiego o przesłaniu do uzgodnienia do RDOŚ i PPIS dot. Budowy budynków inwentarskich z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na działce 201/3 obręb Przecza marzec 2019

DOCzawiadomienie o przesłaniu do RDOŚ i PPIS o uzgodnienie raportu Budowa bud inwent Przecza marzec 2019i.doc (32,50KB)


Zawiadomienie Burmistrza Lewina Brzeskiego o wydaniu postanowienia o obowiązku oceny oddziaływania dot. Budowy budynków inwentarskich z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na działce 201/3 obręb Przecza marzec 2019

DOCzawiadomienie o wydaniu postanowienia o obowiązku oceny Budowa bud inwen Przecza marzec 2019i.doc (35,50KB)


Zawiadomienie Burmistrza Lewina Brzeskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postepowania do czasu złożenia raportu dot. Budowy budynków inwentarskich z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą na działce 201/3 obręb Przecza marzec 2019

DOCzawiadomienie o wyd postanowienia o zawiesz postęp do czasu złoż raportu Bud bud inw Przecza marzec 2019i.doc (29,00KB)


Ogłoszenie konsultacji w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Lewin Brzeski na 2019 rok

JPEGogłoszenie konsultacji.jpeg (82,69KB)

PDF2019 PROJEKT Opieki nad bezdomnymi zwierzętami- gmina Lewin Brzeski.pdf (65,01KB)


Zawiadomienie Burmistrza Lewina Brzeskiego o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie o wyrażenie opinii, dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: ”Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 15008 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”

DOCBIP zawiadomienie o przesłaniu do RDOŚ i PPIS i Polskie Wody w sprawie oceny oddziaływania MOST 28.01.2019.doc (32,50KB)


Zawiadomienie Burmistrza Lewina Brzeskiego o wszczęciu na wniosek Pana Zbigniewa Stawinoga, ul. Krzycka 86/B/12, 53-020 Wrocław, pełnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ”Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 15008 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”

DOCBIP zawiadomienie o wszczęciu postępowania MOST 25.01.2019.doc (34,50KB)


Zawiadomienie Burmistrza Lewina Brzeskiego o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: ”Zmiana sposobu użytkowania części hali produkcyjnej na instalację nakładania powłok ochronnych/ stanowisko lakierniczo- suszarnicze w Zakładzie Produkcyjnym ELKOPLAST Polska Sp. z o. o. 49-345 Skorogoszcz, Chróścina 6D”

DOCzawiadomienie o wydaniu odmownej decyzji ELKOLAST 22.01.2019 BIP.doc (29,50KB)


Zawiadomienie Burmistrza Lewina Brzeskiego o wydaniu decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa fermy drobiu na gruntach wsi Mikolin w Gminie Lewin Brzeski"

DOCzawiadominie o wydaniu decyzji środowiskowej Budowa fermy drobiu Mikolin styczeń 2019i.doc (32,50KB)


Zawiadomienie Burmistrza Lewina Brzeskiego

DOCzawiadomienie o wystąp do RDOŚ PPIS WP co do koniecz raportu Budowa budynków inwent Przecza grudzień 2018i.doc (33,00KB)


Zawiadomienie Burmistrza Lewina Brzeskiego o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:”Budowa fermy drobiu na gruntach wsi Mikolin w Gminie Lewin Brzeski”

DOCzawiadomienie o zebraniu dowodów BUDOWA FERMY DROBIU Mikolin grudzień 2018i.doc (34,50KB)


Zawiadomienie Burmistrza Lewina Brzeskiego o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: ”Budowa fermy drobiu na gruntach wsi Mikolin w Gminie Lewin Brzeski”

DOCzawiadomienie o zebraniu dowodów BUDOWA FERMY DROBIU Mikolin grudzień 2018i.doc (34,50KB)


Zawiadomienie Burmistrza Lewina Brzeskiego o wystąpieniu do RDOŚ i PPIS o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: ”Budowa fermy drobiu na gruntach wsi Mikolin w Gminie Lewin Brzeski”

DOCzawiadomienie o przesłaniu do RDOŚ i PPIS o uzgodnienie raportu Budowa fermy drobiu Mikolin listopad 2018i.doc (32,50KB)


Zawiadomienie o złożeniu w dniu 15.10.2018 r. przez Państwa Kornela Zyla i Paulinę Wocka-Zyla Magnuszowice 76, 49-156 Gracze w tut. Urzędzie Miejskim raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: ”Budowa fermy drobiu na gruntach wsi Mikolin w Gminie Lewin Brzeski”

DOCzawiadomienie o przedłożeniu raportu Budowa fermy drobiu Mikolin listopad 2018i.doc (29,00KB)


O podjęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn.: ”Budowa fermy drobiu na gruntach wsi Mikolin w Gminie Lewin Brzeski”

DOCzawiadomienie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania po przedłożeniu raportu Budowa fermy drobiu Mikolin listopad 2018i.doc (29,50KB)


Zmiana sposobu użytkowania części hali produkcyjnej na instalację nakładania powłok ochronnych/ stanowisko lakierniczo- suszarnicze w Zakładzie Produkcyjnym ELKOPLAST Polska Sp. z o. o. 49-345 Skorogoszcz, Chróścina 6D
 

DOCBIP zawiadomienie o wszczęciu postępowania ELKOPLAST 22.10.2018.doc (32,00KB)
DOCBIP zawiadomienie o przesłaniu do RDOŚ i PPIS i Polskie Wody i UM w sprawie oceny oddziaływania ELKOPLAST 22.10.2018.doc (30,50KB)


Obwieszczenie Wójta Gminy Popielów w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy, w km 180,50 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących

JPEGObwieszczenie Wójta Gminy Popielów nt. wszczęcia postępowania o wyd. decyzji środ. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO NA STOPNIU WODNYM UJŚCIE NYSY W KM 18050 RZEKI O.jpeg (161,96KB)


Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku oceny oddziaływania na środowisko Budowa fermy drobiu w Mikolinie

DOCZawiadomienie o wydaniu postanowienia o obowiązku oceny na srodowisko Budowa fermy drobiu Mikolin lipiec 2018i.doc (35,00KB)


Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania Budowa fermy drobiu w Mikolinie do czasu przedłożenia raportu

DOCzawiadomienie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu Budowa fermy drobiu Mikolin lipiec 2018i.doc (28,00KB)


Zawiadomienie Burmistrza Lewina Brzeskiego o wystąpieniu do RDOŚ w Opolu, PPIS w Brzegu, Wód Polskich oraz UM w Opolu o opinię dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przeds. BUDOWA FERMY DROBIU W MIKOLINIE

DOCzawiadomienie o przesłaniu do RDOŚ i PPIS i Polskie Wody i UM w sprawie oceny oddziaływania Budowa fermy drobiu Mikolin czerwiec 2018i.doc (32,50KB)


BUDOWA FERMY DROBIU W MIKOLINIE

DOCzawiadomienie o wszczęciu postępowania BUDOWA FERMY DROBIU Mikolin maj 2018i.doc (27,00KB)


PDFPaństwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie.pdf (313,11KB)


Budowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny do ogrzewania kurników (…) w Borkowicach na działce nr 304/3

DOCzawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej Gospodarstwo Rolne Czaja 07.05.2018 BIP.doc (33,00KB)


Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Gospodarstwo Rolne Herbert Czaja 10.04.2018

DOCZawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku oceny na srodowisko Gospodarstwo Rolne Czaja 10.04.2018 BIP.doc (40,00KB)


Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Lewin Brzeski na 2018 rok

PDFPROJEKT Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami- gmina Lewin Brzeski na rok 2018.pdf (123,38KB)
JPEGzaproszenie do konsultacji społecznych- projekt Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 2018.jpeg (109,38KB)


Zawiadomienie RDOŚ w Opolu wszczęcie postępowania dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa systemowej Stacji redukcyjno pomiarowej w Buszycach

PDFZawiadomienie RDOŚ w Opolu wszczęcie postępowania dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa systemowej Stacji redukcyjno pomiarowej w Buszycach.pdf (357,82KB)


Zawiadomienie o wystąpieniu o wyrażenie opinii, dotyczącej obowiązku przeprowadzenia ooś na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ”Budowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny do ogrzewania kurników (…) w Borkowicach na działce nr 304/3”

DOCzawiadomienie o przesłaniu do RDOŚ i PPIS i Polskie Wody i UM o zajecie stanowiska w sprawie oceny Gospodarstwo Rolne Czaja 19.01.2018 BIP.doc (33,50KB)


Obwieszczenie o wyłapywaniu psów z terenu Gminy Lewin Brzeski

JPEGobwieszczenie o wyłapywniu psów.jpeg (143,09KB)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ”Budowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny do ogrzewania kurników – 6 instalacji po 2 zbiorniki, czyli budowa 12 zbiorników naziemnych o pojemności 6400l każdy z 6 instalacjami wewnętrznymi gazu, planowanych do realizacji w Borkowicach na działce nr 304/3

DOCzawiadomienie o wszczęciu postępowania Gospodarstwo Rolne Czaja 16.01.2018 BIP.doc (34,50KB)


DOCzawiadominie o wydaniu decyzji środowiskowej STRUNOBET budowa hali produkcyjnej elem.kompozytowych grudzień 2017i.doc (33,00KB)

DOCZawiadomienie o wydaniu postepowania o braku oceny na srodowisko STRUNOBET hala elem.komp. listopad 2017ii.doc (38,00KB)


JPEGobwieszczenie dot. ochrony powietrza dla strefy opolskiej.jpeg (173,74KB)

DOCzawiadomienie o przesłaniu do RDOŚ i PPIS o zajecie stanowiska w sprawie oceny STRUNOBET MIGACZ budowa hali prod. elem. kompozytowych październik 2017ii.doc (30,00KB)

DOCzawiadomienie o wszczęciu postępowania STRUNOBET MIGACZ budowa hali październik 2017ii.doc (34,50KB)

DOCogłoszenie konsultacji społecznych w sprawie programu opieki nad zwierzętami.doc (62,00KB)

DOC2017 PROJEKT Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami - Lewin Brzeski.doc (119,00KB)


DOCobwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej WIERTCONSULTING przebudowa gazociągu marzec 2017.doci.doc (27,00KB)

DOCzawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej Tłocznia oleju 30.01.2017 BIP.doc (34,50KB)

DOCobwieszczenie o braku oceny na środowisko WIERTCONSULTING przebudowa gazociągu styczeń 2017.doci.doc (32,50KB)

DOCzawiadomienie o zebraniu dowodów TŁOCZNIA OLEJU19.01.17 BIP.doc (29,00KB)

DOCobwieszczenie o przyjęciu POS na lata 2016 2019 styczeń 2017i.doc (29,50KB)

PDFProgram Ochrony Środowiska dla gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023.pdf (10,77MB)


DOCobwieszczenie o wszczęciu postępowania WIERTCONSULTING przebudowa gazociągu grudzień 2016.doci.doc (30,00KB)

DOCobwieszczenie o przesłaniu do RDOŚ i PPIS o zajecie stanowiska w sprawie oceny WIERTCONSULTING przebudowa gazociągu grudzień 2016.doci.doc (27,00KB)

DOCobwieszczenie o opracowaniu POS dla Gminy Lewin Brzeski na 2016 i możliwości składania uwag przez 21 dni grudzień 2016i.doc (37,50KB)

DOCzawiadomienie o przesłaniu do RDOŚ i PPIS o zajecie stanowiska w sprawie raportu TŁOCZNIA OLEJU 30.11.2016 BIP.doc (28,00KB)

DOCwszczęcie postępowania TŁOCZNIA OLEJU 29.11.2016 BIP.doc (31,00KB)

DOCzawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej STARPOOL BIP.doc (28,00KB)

DOCzawiadomienie o zebraniu dowodów STARPOOL BIP.doc (30,50KB)

DOCobwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji Kanalizacja Przecza Raski 24.10.2016 BIP.doc (30,00KB)

DOCobwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji Kanalizacja Lewin Brzeski 24.10.2016 BIP.doc (29,00KB)

DOCobwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji Kanalizacja Skorogoszcz, Chróścina 24.10.2016 BIP.doc (28,50KB)

DOCzawiadomienie o braku ooś STARPOOL 19.10.2016 BIP.doc (32,00KB)

DOCobwieszczenie o odstąpieniu od strategicznej oceny POS październik 2016i.doc (36,00KB)

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy projektowanego gazociągu DN1000.pdf (868,98KB)

DOCzawiadomienie o przesłaniu do RDOŚ i PPIS o zajecie stanowiska w sprawie raportu STARPOOL 28.09.2016 BIP.doc (25,50KB)

DOCwszczęcie postępowania STAROOL 27.09.2016 r. BIP.doc (30,00KB)

DOCobwieszczenie o wydaniu DECYZJI Kanalizacja Lewin Brzeski BIP.doc (29,50KB)

DOCobwiezczenie o wydaniu DECYZJI Kanalizacja Przecza Raski.doc (29,50KB)

DOCobwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej KANALIZACJA Skorogoszcz Chróścina maj 2016i.doc (36,00KB)

DOCobwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku oceny na środowisko KANALIZACJA Skorogoszcz Chróścina maj 2016i.doc (26,50KB)

DOCobwieszczenie o braku ooś Budowa kanalizacji Lewin Brzeski 17.05.2016 BIP.doc (30,50KB)

DOCobwieszczenie o braku ooś Budowa kanalizacji Przecza 13.05.2016 BIP.doc (29,50KB)

DOCzawiadominie o wydaniu decyzji środowiskowej CZAJA Budowa instalacji zbiornikowych maj 2016i.doc (30,50KB)

DOCobwieszczenie o przesłaniu do RDOŚ i PPIS o zajecie stanowiska w sprawie oceny Kanalizacja LB Mickiewicza kwiecień 2016i.doc (29,00KB)

DOCobwieszczenie o wszczęciu postepowania Budowa kanalizacji LB Mickiewicza kwiecień 2016i.doc (35,50KB)

DOCobwieszczenie o przesłaniu do RDOŚ i PPIS o zajecie stanowiska w sprawie oceny Kanalizacja Przecza Raski kwiecień 2016i.doc (29,00KB)

DOCobwieszczenie o wszczęciu postepowania Budowa kanalizacji Przecza kwiecień 2016i.doc (35,00KB)

DOCzawiadominie o wydaniu decyzji środowiskowej STRUNOBET kwiecień 2016i.doc (29,50KB)

DOCzawiadomienie o zebranych dowodach CZAJA Budowa instalacji zbiornikowych gazu kwiecień 2016i.doc (30,00KB)

DOCobwieszczenie o przesłaniu do RDOŚ i PPIS o zajecie stanowiska KANALIZACJA Skorogoszcz Chróścina kwiecień 2016i.doc (28,00KB)

DOCobwieszczenie o podjęciu postepowania KANALIZACJA Skorogoszcz Chróścina kwiecień 2016i.doc (31,00KB)

DOCzawiadomienie o przesłaniu do RDOŚ i PPIS o zajecie stanowiska w sprawie oceny CZAJA Budowa instalacji zbiornikowych gazu marzec 2016i.doc (26,50KB)

DOCzawiadomienie o wszczęciu postepowania Budowa 2 instalacji zbiornikowych gazu CZAJA marzec 2016i.doc (31,00KB)

DOCzawiadomienie o zebranych dowodach STRUNOBET marzec 2016i.doc (38,50KB)

DOCbip zawiadomienie o wydaniu DECYZJI AGRO FARM.doc (26,50KB)

DOCbip zawiadomienie o wydaniu DECYZJI PROAGRA.doc (27,50KB)

DOCBIP zawiadomienie o przesłaniu do RDOŚ i PPIS o zajecie stanowiska w sprawie raportu Strunobet Migacz 19.02.2016.doc (26,00KB)

DOCBIP zawiadomienie o wszczęciu postepowania Strunobet Migacz.doc (31,50KB)


DOCogłoszenie konsultacji społecznych w sprawie programu opieki nad zwierzętami.doc (61,50KB) 

DOC2016 PROJEKT Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami - Lewin Brzeski.doc (113,00KB)


DOCzawiadomienie o zebraniu dowodów -AGROFARM Budowa dwóch obiektów do hodowli bydła mięsnego Wronów 21.01.2016 publikacja.doc (31,00KB)

DOCzawiadomienie o zebraniu dowodów -PROAGRA Budowa dwóch obiektów do hodowli bydła mięsnego Wronów 21.01.2016 publikacja.doc (31,50KB)

DOCobwieszczenie o zawieszeniu postepowania KANALIZACJA Skorogoszcz Chróścina grudzień 2015i.doc (26,50KB)

DOCzawiadomienie o wszczęciu postepowania -AGROFARM Budowa dwóch obiektów do hodowli bydła mięsnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wronów publikacja1.doc (31,50KB)

DOCzawiadomienie o wszczęciu postepowania -AGROFARM Budowa dwóch obiektów do hodowli bydła mięsnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wronów publikacja.doc (31,50KB)

DOCobwieszczenie o opinii RDOŚ co do raportu i uzupełnieniu wniosku KANALIZACJA Skorogoszcz Chróścina październik 2015i.doc (27,50KB)

DOCobwieszczenie o opinii PPIS co do raportu i uzupełnieniu wniosku KANALIZACJA Skorogoszcz Chróścina październik 2015i.doc (28,00KB)

DOCobwieszczenie o wszczęciu postepowania KANALIZACJA Skorogoszcz Chróścina październik 2015i.doc (36,00KB)

DOCobwieszczenie o przesłaniu do RDOŚ i PPIS o zajecie stanowiska w sprawie raportu KANALIZACJA Skorogoszcz Chróścina październik 2015i.doc (29,00KB)

DOCZwiadomienie o wszczęciu postępowania - stacja paliw Leśniczówka 16.09.2015.doc (31,00KB)

DOCObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie drogi gminnej relacjiLewin Brzeski Przecza.doc (28,00KB)

DOCobwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku oceny na srodowisko DROGA Lewin Brzeski Przecza lipiec 2015i.doc (29,00KB)

DOCobwieszczenie o wszczęciu postepowania droga LB Przecza czerwiec 2015i.doc (30,50KB)

DOCobwieszczenie o przesłaniu do RDOŚ i PPIS o zajecie stanowiska w sprawie raportu DROGA LB Przecza czerwiec 2015i.doc (26,00KB)

JPEGzawiadomienie RDOŚ o wydaniu decyzji środowiskowej Budowa dwutorowej linii napowietrznej luty 2015.jpeg (413,08KB)

PDFZawiadomienie RDOŚ.pdf (2,14MB)

DOCBIP obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu STAW RYBNY DAWIDOWICZ 24.09.2014.doc (32,00KB)

DOCBIP obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko STAW RYBNY DAWIDOWICZ 24.09.2014.doc (34,00KB)

DOCINFORMACJA w sprawie Programu ochrony powietrza w zakresie benzenu ZMIANA GODZINY SPOTKANIA.doc (20,50KB)

JPEGOgłoszenie dot. Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej.jpeg (70,33KB)

DOCobwieszczenie o wszczęciu postęp. STAW RYBNY DAWIDOWICZ 12.08.2014.doc (39,00KB)

DOCBIP zawiadomienie o przesłaniu do RDOŚ i PPIS i Burmistrza Niemodlina o zajecie stanowiska w sprawie oceny oddziaływania na środowisko HSTAW RYBNY DAWIDOWICZ 23.07.2014.doc (24,50KB)

DOCBIP zawiadomienie o wszczęciu postęp.STAW RYBNY DAWIDOWICZ 23.07.2014.doc (37,50KB)

DOCobwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej MERA czerwiec 2014.doc (24,00KB)

DOCobwieszczenie o przesłaniu do RDOŚ i PPIS o zajecie stanowiska w sprawie raportu MERA park maszynowy maj 2014.doc (26,00KB)

DOCobwieszczenie o wszczęciu postepowania MERA Park maszynowy maj 2014.doc (30,00KB)

PDFObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu WPN.6320.138.2014.JZ z dn. 30 kwietnia 2014 r..pdf (408,58KB)

DOCBIP zawiadomienie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu HELIXIA 16.10.2013.doc (25,50KB)

DOCBIP zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko HELIXIA 16.10.2013.doc (29,00KB)

DOCBIP zawiadomienie o przesłaniu do RDOŚ i PPIS o zajecie stanowiska w sprawie oceny oddziaływania na środowisko HELIXIA 17.09.2013 (25,00KB)

PDFAPOS dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2017 (4,89MB)

DOCobwieszczenie o przyjęciu Programu Ochrony Środ i Prognozie na 2010 2013 z perspektywą listopad i.2010 (32,00KB)

DOCObwieszczenie o Programie Ochrony Środowiska i Prognozie na 2010 2013 z perspektywą czerwiec 2010 (35,00KB)

DOCPrognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowisko na lata 2010 2013 z perspektywą (3,19MB)

DOCObwieszczenie o wyłapywaniu bezpańskich zwierząt i. (24,50KB)

JPEGProgram ochrony powietrza dla strefy opolskiej (403,67KB)