Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budownictwo i inwestycje


obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście w teren nieruchomości


ODBIÓR SZLAKI - BEPEC


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu dezycji ZRID dla zadania "Rozbudowa DW 462 na odcinku Stobrawa - Kopanie - Łosiów - Pogorzela - Krzyżowice"


zapytanie ofertowe - gminny program rewitalizacji


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY LEWIN BRZESKI DO 2030 ROKU


Informacja dot. Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego


Zarzadzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego nr 1791 z dnia 19.12.2022 ws. konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Lewin Brzeski do roku 2030


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zrid dla zadania "Rozbudowa DW 462 - odcinek od m. Kopanie do m. Łosiów


Zawiadomienie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację ...


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego zawiadamiającego o wydaniu decyzji ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci ee nN04kV do zasilania domu jednorodzinnego i działki rekreacyjnej w Przeczy


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Brzeski


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zrid - rozbudowa drogi wojewódzkiej w Ptakowicach


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji zrid - rozbudowa drogi wojewodzkiej w Ptakowicach


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w Przeczy


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 462


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego w miejscowości Kantorowice


OGŁOSZENIE BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej w Przeczy


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej w Przeczy


Obwieszczenie Starosty Brzeskiego o wydaniu decyzji ZRID na budowę drogi dojazdowej etap C w ramach zadania pn. "Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski"


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi - budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ramach zadania: budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski


Konkurs na opracowanie koncepcji na zagospodarowanie terenu w obrębie dworca komunikacji samochodowej w Lewinie Brzeskim


Obwieszczenie Starosty Brzeskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn.: Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej


Obwieszczenie Starosty Brzeskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. rozbudowa drogi o ścieżkę pieszo-rowerową i chodnik wraz z przebudową rowów w ramach zadania Budowa ścieżek pieszo - rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ulicp- budowa sieci gazowej niskiego ciśnenia w Lewinie Brzeskim

Obwieszczenie Starosty Brzeskiego z dnia 09.06.2021r. wszczęcie postępowania w sprawie ZRID na rozbudowę drogi-budowa ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika wraz z przebudową rowów w ramach zadania Budowa ścieżek pieszo-rowero


Ogłoszenie Burmistrza Lewina Brzeskiego o zakończeniu postępowania ws. budowy odcinka gazociągu niskiego ciśnienia w Lewinie Brzeskim


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia Gminie Lewin Brzeski pozwolenia wodnoprawnego dla budowy ścieżek pieszo-rowerowych w gminach: Popielów i Lewin Brzeski


Ogłoszenie o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Brzeski oraz o przedłużeniu terminu składania uwag do wyłożonego projektu studium


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania ws. zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę - przebudowa gazociągu DN200 MOP 84 MPa od SRP Pawłów do SG Brzeg i SG Łosiów o długości 5200m


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina dla terenu zlokalizowanego przy ul. Dębowej w Skorogoszczy


Ogłoszenie o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - pomiędzy ul. Fabryczną a Powstańców Śląskich w Lewinie Brzeskim


Zarządzenie nr 838 Burmistrza Lewina Brzeskiego ws. ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zabytkowego Rynku w Lewinie Brzeskim


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. ustalenia lokalizacji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej w Lewinie Brzeskim


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na kompleksowe zagospodarowanie parku wraz z urządzeniami towarzyszącymi


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Powstańców Śląskich i Fabryczna w Lewinie Brzeskim


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina dla terenu przy ul. Dębowej w Skorogoszczy


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dotyczącej przebudowy gazociągu DN200 MOP 8,4 MPa


Ogłoszenie Burmistrza Lewina Brzeskiego o zakończeniu postępowania ws. ustalenia lokalizacji inwestycji dot. rozbudowy sieci elektroenergetycznej w Kantorowicach


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dotyczącej przebudowy gazociągu DN200 MOP 8,4 MPa


Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych celem realizacji budowy ścieżek pieszo-rowerowych w gminach Popielów i Lewin Brzeski


PDFogłoszenie Wojewody Opolskiego wydaniu pozwolenia na budowę odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia w Leśniczówce.pdf (296,76KB)

PDFobwieszczenie o rozprawie administracyjnej.pdf (258,58KB)

DOCXogłoszenie o zakończeniu postepowania w spr. ulicp -budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Lewinie Brzeskim.docx (12,67KB)

DOCXobwieszczenie o wszęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji - budowa odcinka gazociągu w Lewinie Brzeskim.docx (12,75KB)

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego w m. Oldrzyszowice.pdf (314,94KB)

DOCXobwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę odcinka gazociągu w Buszycach.docx (12,63KB)

DOCXogłoszenie o zakończeniu postepowania w spr. ulicp budowa odcinka gazociągu w Buszycach.docx (12,48KB)

DOCXOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp w rej. ul. Kościuszki i Wiśniowej w Lewinie Brzeskim II.docx (16,96KB)

PDFzawiadomienie o wsz. post. w spr. udzielenie pozwolenia wdnoprawnego w Kantorowicach.pdf (278,14KB)

DOCXobwieszczenie o wsz. post. w spr. ulicp - budowa odcinka gazociągu w Buszycach.docx (12,54KB)

DOCXogloszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Brzeski.docx (15,72KB)

DOCXOGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo miasta Lewin Brzeski w rej. ul. Wiśniowej i Kościuszki.docx (16,50KB)

DOCXobwieszczenie o wydaniu decyzji o ulicp - budowa przepustu w Buszycach.docx (12,90KB)

DOCXogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp ul. Powstańców Śl. w LB.docx (16,10KB)

DOCXogłoszenie o zakończeniu postępowania - budowa przepustu pod drogą krajową nr 94 w Buszycach.docx (12,88KB)

DOCXobwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ulic - budowa przepustu pod droga krajową nr 94 w Buszycach.docx (14,47KB)

PDFinformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.pdf (284,61KB)

DOCXOGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo wsi Skorogoszcz i Chróścina.docx (16,15KB)

DOCXogłoszenie o wyłożeniu mpzp w rejonie ul. Kościuszki i Wiśniowej w Lewinie Brzeskim z klauzulą RODO.docx (17,04KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych.pdf (250,63KB)

PDFzawiadomienie w spr. pozwolenia wodnoprawnego w Kantorowicach.pdf (305,25KB)

DOCXobwieszczenie o wyd. decyzji o ulicp- budowa gazociągu niskiego ciśnienia w Lewinie Brzeskim.docx (12,61KB)

DOCXobiweszczenie owydaniu decyzji o ulicp - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przeczy.docx (12,57KB)

DOCXobwieszczenie o zak. postępowania w sprawie ulicp- budowa sieci gazowej w Lewinie Brzeskim.docx (12,76KB)

DOCXobwieszczenie o wszcz. na budowę sieci gazowej niskiego ciśnienia.docx (12,59KB)

DOCXobwieszczenie o wszczęciu na budowę scie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Przeczy.docx (12,51KB)

DOCXOGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo miasta Lewin Brzeski w rej. ul. Wiśniowej i Kościuszki.docx (13,77KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych.pdf (356,74KB)

PDFzawiadomienie w spr. pozwolenia wodnoprawnego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chróścinie.pdf (287,10KB)

DOCXogłoszenie o wyłożeniu do publ. wglądu ul. Wiśniowa w Lewinie Brzeskim.docx (15,58KB)

PDFZawiadomienie PGWWP - zaw. o wsz. na pozwolenie wodno - prawne.pdf (315,16KB)

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf (501,79KB)

PDFWykaz decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego które uległy wygaśnięciu.pdf (716,95KB)

DOCXOGŁOSZENIE przystąpieniu do sporządzania planu przy u. Fabrycznej i Powstańców Śl..docx (14,15KB)

DOCXOGŁOSZENIE o przystąpieniu do planu ul. Wisniowa.docx (14,08KB)

PDFobwieszczenie o wydaniu decyzji licp stacja redukcyjno - pomiarowa w Buszycach.pdf (178,90KB)

PDFobwieszczenie Wojewody Opolskiego o wsz. post. na budowę systemowej stacji redukcyjno - pomiarowej w Buszycach.pdf (1,41MB)

PDFobwieszczenie Wojewody Opolskiego o wsz. post. na budowę systemowej stacji redukcyjno - pomiarowej w Buszycach str. 2.pdf (1,47MB)

DOCXOGŁOSZENIE przystąpieniu do sporządzania.docx (13,87KB)

DOCXOGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporzadzania suikzp gminy Lewin Brzeski.docx (13,70KB)

DOCXobwieszczenie o wydaniu decyzji o ulicp - budowa linii kablowej 15 i 0,4 kV we Wronowie.docx (13,06KB)

DOCXobwieszczenie o zak. postępowania w spr. ulicp - linia kablowa Wronów.docx (12,77KB)

DOCXogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany mpzp Lewin Brzeski oraz części gruntów wsi Kantorowice, Przecza i Stroszowice w rejonie ul. Zamkowaej w Lewinie Brzeskim.docx (15,85KB)

 

Zapytanie ofertowe:

,, Budowa ścieżek pieszo- rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458, drogi krajowej 94, dróg gminnych na terenie Gminy Lewin Brzeski".

PDFzapytanie ofertowe na PFU.pdf (9,50MB)

DOCzalacznik nr 1-formularz ofertowy.doc (49,00KB)

TIFzalacznik nr 2 - lokalizacja.tif (10,74MB)

 

,, Budowa ścieżek pieszo- rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458, drogi krajowej 94, dróg gminnych na terenie Gminy Lewin Brzeski".

PDFzapytanie ofertowe PFU.pdf (9,31MB)

DOCzalacznik nr 1-formularz ofertowy.doc (49,00KB)

TIFzalacznik nr 2 - lokalizacja.tif (10,74MB)

 

,, Budowa ścieżek pieszo- rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458, drogi krajowej 94, dróg gminnych na terenie Gminy Lewin Brzeski".

DOCzalacznik nr 1-formularz ofertowy.doc (49,00KB)

TIFzalacznik nr 2 - lokalizacja.tif (10,74MB)

PDFzapytanie ofertowe PFU.pdf (4,74MB)

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wybór Wykonawcy PFU ścieżek pieszo - rowerowych.pdf (1,71MB)
 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno – kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy” realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020 – RPOP.05.03.03-16-0003/16

DOCwzór umowy.doc (129,50KB)

DOCzałączniki do zapytania ofertowego.doc (151,00KB)

DOCzapytanie ofertowe.doc (131,00KB)


DOCXobiweszczeni o wszczeciu post. w sprawie decyzji o ulicp - linia kablowa 15 KV i stacja transformatorowa słupowa.docx (12,81KB)

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.PDF (348,67KB)

PDFobwieszczenie Wojewody opolskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK nr 94 w Skorogoszczy.pdf (5,48MB)

DOCogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego..doc (37,00KB)

DOCogloszenie o wyłożeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc (41,50KB)

PDFobwieszczenie MIiT o wydaniu decyzji.pdf (1,41MB)

PDFObwieszczenie.pdf (1,41MB)

DOCOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc (39,50KB)

DOCzawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lewin Brzeski.doc (33,00KB)

PDFRozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy budynków pofabrycznych zlokalizowanych w Lewinie Brzeskim przy ul. Zamkowej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.pdf (328,51KB)


DOCogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego..doc (44,00KB)

PDFobwieszczenie wojewody opolskiego o wydaniu pozwolenia na budowę gazociągu.PDF (3,85MB)

PDFobwieszczenie Marszałka Województwa opolskiego.pdf (828,78KB)


Ogłoszenie Konkursu na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy budynków pofabrycznych zlokalizowanych w Lewinie Brzeskim przy ul. Zamkowej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, uwzględniającej realizację zadania pn. „Budowa centrum integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno-kąpielowym w Lewinie Brzeskim". 

PDFKonkurs-Zarządzenie i regulamin.pdf (129,75KB)

PDFprotokół otwarcia zgłoszeń.PDF (150,28KB)

PDFodp na zapyt-18.01.2017.pdf (536,95KB)

DOCXzałącznik nr 2-zmiana.docx (127,18KB)


PDFobwieszczewnie Wojewody Opolskiego.pdf (42,10KB)

PDFobwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa.pdf (828,45KB)

PDFobwieszczenie marszałka o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego na gazociąg.PDF (168,07KB)

DOCXogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego..docx (12,71KB)

JPEGObwieszczenie Burmistrza Lewina Brzeskiego w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przecza I Raski..jpeg (345,92KB)

DOCogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp części gruntów wsi Kantorowice oraz Nowej Wsi Małej.doc (38,00KB)

PDFpostępowanie w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowanym gazociągiem DN1000.pdf (121,40KB)

DOCogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla częśći miasta Lewin Brzeski przy ul Kościuszki.doc (44,00KB)

DOCobwieszczenie o wszcz. post. na budowę kanalizacji saniatrnej w Przeczy i Raskach.doc (28,00KB)

DOCogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych - za torami w Lewinie Brzeskim.doc (27,50KB)

DOCogłoszenie o wydaniu decyzji o ulicp - przebudowa drogi gminnej w Stroszowicach.doc (23,00KB)

DOCogłoszenie o wydaniu decyzji o ulicp - przebudowa drogi gminnej w Borkowicach.doc (23,00KB)

DOCogłoszenie o wydaniu decyzji o ulicp - budowa drogi gminnej w Sarnach Małych.doc (23,00KB)

DOCOgłoszenie o podjęciu uchwały Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Kantorowice - Nowa Wieś Mała..doc (33,00KB)

DOCOgłoszenie o podjęciu uchwały Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski.doc (25,50KB)

DOCobwieszczenie o wsz. post. w spr. ulicp- przebudowa drogi w Borkowicach.doc (26,50KB)

DOCobwieszczenie o wsz. post. w spr. ulicp - przebudowa drogi w Stroszowicach.doc (26,50KB)

DOCobwieszczenie o wsz. post. w spr. ulicp - przebudowa drogi we Wronowie.doc (26,50KB)

DOCobwieszczenie o wsz. post. w spr. ulicp - przebudowa drogi w Oldrzyszowicach.doc (26,50KB)

DOCobwieszczenie o wsz. post. w spr. ulicp - przebudowa drogi w Sarnach Małych.doc (26,50KB)

DOCobwieszczenie o wsz. post. w spr. ulicp - przebudowa drogi w Nowej Wsi Małej.doc (26,50KB)

DOCobwieszczenie o wsz. post. w spr. ulicp - przebudowa drogi w Buszycach.doc (26,50KB)

DOCobwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc (41,00KB)

DOCogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenów w północnej częsci miasta Lewin Brzeski.doc (26,00KB)

PDFOgłoszenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ulicp na budowę gazociągu Zdzieszowice-Wrocław DN 1000 MOP 8,4-1.pdf (5,43MB)

PDFOgłoszenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ulicp na budowę gazociągu Zdzieszowice-Wrocław DN 1000 MOP 8,4.pdf (5,81MB)

PDFOgłoszenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dwutorowej lini 400 kV Dobrzeń - nacięcie lini Pasikurowice-Wrocław.pdf (1,65MB)

PDFOgłoszenie woj. opolskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ULICP - budowa gazociągu Zdzieszowice -Wrocław.pdf (3,99MB)

DOCogłoszenie Burmistrza LB o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany mpzp wsi Skorogoszcz i Chróścina.doc (37,50KB)

JPEGObwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.jpeg (163,35KB)

PDFWydanie decyzji wojewody Opolskiego o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę-oraz budowę dwutorowej linii elektroenergetycznej.pdf (795,42KB)

DOCobwieszczenie o wydaniu decyzji o ulicp na budowę odcinka linii kablowej 15 kV Sarny Małe.doc (23,50KB)

DOCobwieszczenie o zak. post. w sprawie wydania decyzji o ulicp - budowa linii 15 kV.doc (23,00KB)

DOCobwieszczenie o wydaniu decyzji o ulicp - budowa linii napow. i kablowej 15 kV.doc (23,50KB)

DOCobwieszczenie o wsz. post. w spr. ulicp- budowa odcinka linii 15 kV Sarny Małe.doc (26,50KB)

JPEGObwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.jpeg (181,58KB)

DOCobwieszczenie o wszcz. post. w spr. ulicp - budowa linii napowietrznej i kablowej 15 kV w Buszycach i Wronowie.doc (26,50KB)

DOCobwiesczenie o wydaniu decyzji 29-14 linia kablowa 110 kV.doc (30,00KB)

PDFobwieszczenie o budowie gazociągu DN 300 MOP 8,4 MPa relacji Lewin Brzeski-Nysa wraz z infrastrukturą.pdf (761,85KB)

DOCogloszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projekt zmiany mpzp miasta Lewin Brzeski.doc (36,00KB)

DOCObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów dla terenu zlokalizowanego przy ul. Słonecznej.doc (150,00KB)

DOCOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrz. wsi Skorogoszcz i Chróścina.doc (30,50KB)

DOCOgłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.doc (27,50KB)

DOCogloszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt zmiany mpzp miasta Lewin Brzeski.doc (146,00KB)

DOCOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp wsi Łosiów dla terenu zlokalizowanego przy ul. Słonecznej.doc (32,50KB)

DOCOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina.doc (32,50KB)

JPEGObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu pozwolenia na budowę (334,15KB)

DOCogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy wyrobisku pożwirowy (2) (39,50KB)

DOCXogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania wzdłuż linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV (23,43KB)

DOCogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski część zbiornika po eksploatacji kruszywa w Lewinie Brz (37,50KB)

DOCogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski obejmującą obszar przy ul Dzierżonia w Lewinie Brz (43,00KB)

DOCXo przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina (22,38KB)

DOCdo publicznej wiadomości o przystąpieniu do opracowania projektów dokumentów wymagających udziału społeczeństwa tj zmiany mpzp części miasta Lewin Brzeski oraz mpzp linii 400kV (39,00KB)

DOCXogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400kV relacji Dobrzeń Pasikurowice Wrocław (20,38KB)

DOCogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Lewin Brzeski (38,50KB)

DOCogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla części miejscowości Borkowice, Mikolin, Ptakowice, Jasiona, Nowa Wieś Mała, Buszyce, Wronów, Różyna oraz zmiany mpzp (29,00KB)

DOCogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Lewin Brzeski zlokalziowanego przy ul. Chopina (39,50KB)

DOCOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski, zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII1732008 (26,00KB)

DOCogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina (28,50KB)

DOCogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospo. przestrzennego dla obszaru położonego obrębach Oldrzyszowice, Stroszowice, Sarny Małe, Ptakowice.doc (39,50KB)

DOCXOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w Łosiowie przy ul. Kolejowej (22,38KB)

DOCXOgłoszenie Burmistrza o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie tj zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski.docx (20,20KB)

DOCXOgłoszenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski.docx (19,06KB)

DOCOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina (29,50KB)

DOCXogłoszenie wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kantorowicach (21,10KB)