Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie wysokości odszkodowania... Gazociąg Zdzieszowice -Wrocław


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego


Obwieszczenie Ministerstwa Infrastruktury


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości , w związku z inwestycją polegającą na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia Zdzieszowice - Wrocław DN1000 MOP8.


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości , w związku z inwestycją polegającą na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia Zdzieszowice - Wrocław DN1000 MOP8


Zawiadomienie Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie


OKRĘGOWY URZĄD GÓRNICZY W KATOWICACH


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego


Obwieszczenie


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego


Obwieszczenie o wyłapywaniu psów


Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postepowania administracyjnego – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie


Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postepowania administracyjnego – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie


EKO warsztaty organizowane w ramach projektu "Akcja: edukacja-integracja"


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości , w związku z inwestycją polegającą na budowie gazociągu Zdzieszowice-Wrocław.


Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami oraz Projektu Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami


Informacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego”


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 29.12.2023r o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie województwa opolskiego w 2024 roku


Obwieszczenie - Wody Polskie


Konsultacje do projektu uchwały Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim ws. wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lewin Brzeski w roku 2024


Informacja o wszczęciu postępowania - Minister Infrastruktury


bwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie


Zawiadomienie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie


Zawiadomienie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości


Obwieszczenie Wojewody Oplskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na wejście na teren cudzej nieruchomości


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren cudzej nieruchomości


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego


Zawiadomienie - Dyrektor Zarzą÷du Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie


Zawiadomienie - Dyrektor Zarzą÷du Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie


Obwieszczenie Wojewody Opolskiegoo wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu


Zawiadominie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie


Pilna informacja dla Sołtysów w sprawie świadczenia pieniężnego


Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie


Obwieszczenie o wyłapywaniu psów


Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i szkół – zarządzenia i uchwały na rok szkolny 2023/2024


Konsultacje do projektu uchwały Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim ws. wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lewin Brzeski w roku 2023


Zawiadomienie - postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia firmie Strunobet-Migacz sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego


Obwieszczenia Starosty Powiatu Brzeskiego ŚR.6540.5.2022.MS


Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia osobie fizycznej pozwolenia wodnoprawnego


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia wygaszenia aktualnie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wykonanie urządzeń wodnych


Zawiadomienie z dnia 26.04.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie budynku letniskowego wraz z infrastrukturą w Kantorowicach oraz na gromadzenie ścieków


Konsultacje do projektu uchwały Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim ws. wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lewin Brzeski w roku 2022


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na działce w Kantorowicach


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia Spółce HYDRO-LEW pozwolenia wodnoprawnego


Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na działce w Kantorowicach


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie budynku mieszkalnego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w Kantorowicach


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodnej w Ptakowicach


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego w Kantorowicach


Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego ws. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w Mikolinie


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. pozwolenia wodnoprawnego dla działki nr 283 w Ptakowicach


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim


Projekt uchwały ws. kapielisk na terenie Gminy Lewin Brzeski w 2021r. oraz konsultacje do projektu


Informacja o wszczęciu postepowania ws. przedłużenia terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody rzeki Odry


Informacja o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na piętrzenie wody rzeki Odry


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, Gospodarstwo Rybackie Niemodlin pozwoleń wodnoprawnych

PDFZawiadomienie o wszczęciu postepowania ws. udzielenia pozwoleń wodnoprawnych.pdf (1,56MB)


Obwieszczenie o zakończeniu robót budowlanych na działkach w obrębie Gminy Lewin Brzeski w ramach zadania celu publicznego pn.: "Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław DN1000, MOP 8,4MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującego odcinek Zdzieszowice - Brzeg o długości ok. 84 km"

PDFVIII 2020 Obwieszczenie ZB - UG Lewin Brzeski.pdf (990,89KB)


Ogłoszenie o zakończeniu zadania "Wiejski Blues", realizowanego przez Sołectwo Jasiona w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

JPEGPlakat Jasiona.jpeg (781,45KB)


Obwieszczenie o zakończeniu robót budowlanych na działkach w obrębie Gminy Lewin Brzeski w ramach zadania celu publicznego pn.: "Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław DN1000, MOP 8,4MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującego odcinek Zdzieszowice - Brzeg o długości ok. 84 km"

PDFVII 2020 Obwieszczenie ZB - UG Lewin Brzeski.pdf (877,49KB)


Obwieszczenie o zakończeniu robót budowlanych w ramach zadania celu publicznego pn.: "Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław DN1000, MOP 8,4MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującego odcinek Zdzieszowice - Brzeg o długości ok. 84 km"

PDFObwieszczenie o zakończeniu robót.pdf (1,20MB)


Gmina Lewin Brzeski, w imieniu której realizatorem projektu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim w partnerstwie z Fundacją „PLAN B” (Partner Wiodący) realizuje projekt „Rodzinna Przystań”.

Uzasadnieniem przystąpienia do realizacji projektu jest brak dostępności wysokiej jakości usług społecznych w odniesieniu do rosnącej potrzeby wsparcia rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Opracowanie projektu zostało poprzedzone przeprowadzeniem dogłębnej analizy istniejących w danym obszarze potencjałów, a także diagnozą deficytów występujących w obszarze wsparcia rodzin.

Cel główny projektu: poprawa funkcjonowania społecznego 12 rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zamieszkujących gminę Lewin Brzeski w okresie 01.03.2020r.- 28.02.2021r. poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych.

Projekt „Rodzinna Przystań” zakłada komplementarne usługi pracy z rodziną, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r.poz.1111 z późn. zm.),

w tym w szczególności poprzez:

  • poradnictwo specjalistyczne, w szczególności rodzinne,
  • pomoc prawną,
  • wsparcie terapeutyczne i mediację,
  • usługi dla rodzin z dziećmi, w tym animacje i grupy zabawowe.

Efekty:

Liczba rodzin wspieranych w ramach działań prewencyjnych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej: 12.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie: 40.

Liczba dzieci korzystających z usług wsparcia rodziny w ramach działań prewencyjnych mających ograniczyć ich umieszczanie w pieczy zastępczej: 22.

Dzięki wsparciu specjalistów świadczących usługi w środowisku zamieszkania uczestników -  odpowiednio do potrzeb rodzice mają szansę na odbudowanie potencjału do pełnienia roli opiekuńczo – wychowawczej zwiększając kompetencje społeczne, odzyskując poczucia kontroli, a także wzrost motywacji do zmiany swojej sytuacji.

Dzieci natomiast zdobędą umiejętności do przejawiania pożądanych społecznie postaw, a ciekawa oferta kreatywnego spędzania wolnego czasu i wspólne twórcze warsztaty pozwolą na odkrycie własnych talentów, wzmocnienie samooceny i promowanie postaw wolnych od nałogów.

Rekrutacja do projektu: 1 marzec 2020 r. – 15 kwiecień 2020 r.

Możliwość złożenia formularza rekrutacyjnego:

(w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego zalecamy najpierw kontakt telefoniczny/mailowy):

w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26, 49-340 Lewin Brzeski, tel. 774042630, e-mail: 

lub w biurze projektu: Fundacja „Plan B” ul. Rodziewiczówny 18b w Nysie, tel.: 693269211 lub zgłoszenie pocztą elektroniczną: 

formularz do wydruku i wypełnienia: formularz zgłoszeniowy

W pierwszej kolejności rekrutujemy dzieci, których rodzice są aktywizowani społecznie i zawodowo w ramach innych projektów RPO WO.

Priorytety przy rekrutacji dla rodzin/osób z rodzin: 

  • zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego (3 i więcej przesłanek - 5 pkt, 2 przesłanki - 2 pkt),
  • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (5 pkt)
  • korzystających z POPŻ 2014-2020 (5 pkt),
  • z orzeczonym nadzorem kuratora (2 pkt).

Wartość projektu: 393 400,00 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 334 390,00 zł 

 www.mapadotacji.gov.pl

ODTinformacja o przystąpieniu do projektu.odt (66,38KB)


Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje informacje dotyczące postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia koronawirusa.

DOCXCo musisz wiedzieć o koronawirusie.docx (18,13KB)
DOCXInformacja dla osób powracających z północnych Włoch.docx (118,34KB)
DOCXjak postepować.docx (2,11MB)
DOCXważne telefony.docx (15,07KB)
DOCXjak myć ręce.docx (246,42KB)


Burmistrz Lewina Brzeskiego na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, zm. poz. 1479, poz. 1722;  z 2019r. poz. 125, poz. 534, poz. 1495, poz. 2170)  podaje do publicznej wiadomości projekt Uchwały Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2020.

PDFKonsultacje do projektu uchwały.pdf (286,34KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk.pdf (588,75KB)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia firmie Strunobet-Migacz Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne.

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia firmie Strunobet-Migacz Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne.pdf (217,42KB)


Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Opole pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.pdf (246,74KB)


Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych.

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia TAURON pozwolenia.pdf (263,71KB)


Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych.

PDFZawiadomienie o wszęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.pdf (63,25KB)


Zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lewin Brzeski.

DOCzarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lewin Brzeski czerwiec 2019.doc (53,00KB)

JPEGzarządzenie.jpeg (134,80KB)

JPEGuzasadnienie.jpeg (101,11KB)


Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych.

PDFZawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych.pdf (262,50KB)


Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych.

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych.pdf (240,81KB)


Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne.

PDFObwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w wydanie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne.pdf (475,67KB)


Zawiadomienie o wydaniu pozwolenia dla Hydro-Lew Sp. z o.o. dla sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skorogoszcz.

PDFZawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego dla Hydro-Lew Sp. z o.o. dla sieci kanalizacji sanitarnej w Skorogoszczy.pdf (300,97KB)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wykonania urządzeń wodnych.

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy obiektu mostowego w Lewinie Brzeskim.pdf (498,26KB)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego z OPZW w Opolu na rzecz Gminy Lewin Brzeski.

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego z OPZW w Opolu na rzecz Gminy LB dot. dz. nr 1313_2 w LB.pdf (301,74KB)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia dla Hydro-Lew Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację sieci kanalizacyjnej w m. Skorogoszcz.

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Hydro-Lew.pdf (254,92KB)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie przekroczenia przez wał przeciwpowodziowy oraz rzekę Dożynę kablem energetycznym do MEW MIKOLIN II.

PDFinformacja o wszczęciu postępowania.pdf (465,17KB)


Burmistrz Lewina Brzeskiego na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 zm. poz. 1722, poz. 1479) podaje do publicznej wiadomości projekt Uchwały Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  w  sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2019.

DOCXKonsultacje do projektu uchwały.docx (29,22KB)

PDFprojekt uchwały.pdf (512,03KB)


Burmistrz Lewina Brzeskiego na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, zm. 2180) podaje do publicznej wiadomości projekt Uchwały Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  w  sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2018.

PDFKonsultacje do projektu uchwały.pdf (289,34KB)

PDFProjekt uchwały.pdf (313,66KB)


DOCOgłoszenie o sprzedaży majątku ruchomego - wózek transportowy MELEX.doc (56,00KB)

DOCZawiadomienie o majątku zbędnym przeznaczonym do sprzedaży - wózku transportowym MELEX.doc (23,50KB)

DOCZarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Lewina Brzeskiego.doc (41,50KB)

DOCInformacja.doc (32,50KB)

DOCZarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Skorogoszcz.doc (41,50KB)


Zarządzenie Nr  952  2017 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria. 

PDFZarządzenie 952.2017.pdf (624,27KB)


Zarządzenie Nr  951 /2017 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli oraz klas I publicznych szkół podstawowych działających na terenie gminy Lewin Brzeski.

PDFZarządzenie 951.2017.pdf (4,16MB)


Zarządzenie Nr 938/2017 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 15 marca 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowaniu uzupełniającego do przedszkoli i klas I szkół podstawowych, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018.

PDFZarządzenie nr 938.2017.pdf (707,42KB)


Zarządzenie Nr 935/2017 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowaniu uzupełniającego do przedszkoli i klas I szkół podstawowych, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018.

PDFZarządzenie nr 935.2017.pdf (630,41KB)


Zmiana godzin pracy Urzędu.

DOCINFORMACJA Burmistrza Lewina Brzeskiego.doc (27,50KB)


Uchwała Nr XXVIII/275/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, dotycząca dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

PDFuchwała nr XXVIII.275.2017.pdf (409,50KB)


Informacja w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt.

DOCXInformacja w sprawie powołania na rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt.docx (15,50KB)

DOCXwniosek o powołanie na rzeczoznawcę.docx (13,75KB)


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dokumentów „Strategii Rozwoju Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2022” oraz „Prognozy  Oddziaływania Na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2022”.

DOCXObwieszczenie o wyłożeniu do publ wglądu proj dok Strategii Rozwoju Gminy LB na lata 2016-2022 oraz Prognozy Oddziaływania na Środ Strategii Rozwo.docx (18,07KB)

PDFStrategia-wersja do wyłożenia 15 06 2016.pdf (698,45KB)
PDFporognoza lewin brzeski.pdf (1,54MB)


DOCobwieszczenie AO (31,50KB)

 DOCInformacja dla pracodawców realizujących przygotowanie zawodowe młodocianych.doc (27,50KB)

DOCFORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS.doc (293,00KB)


INFORMACJA

W trosce o estetyczny wygląd naszej gminy, środowisko rolnicze oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe, proszę właścicieli zaniedbanych i zarośniętych nieruchomości o ich  uprzątnięcie.

Przypominam również o obowiązku wykaszania zaniedbanej działki i niszczenia chwastów na swoich gruntach, wynikającym z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z zm.).

O likwidację chwastów należy dbać cały rok, wykaszając je systematycznie od wiosny do jesieni, ponieważ zachwaszczone i zaniedbane grunty są zagrożeniem dla upraw rolniczych i ogrodniczych, jak również stanowią siedlisko wielu szkodników glebowych, gryzoni, ślimaków.

Ponadto apeluję o niestosowanie pseudozabiegów polegających na wypalaniu słomy. W okresie największego zagrożenia pożarowego, czyli w okresie lata, jedna isrka z wypalonej słomy może spowodować olbrzymie straty w mieniu lub spowodować spłonięcie lasu.

  
                                                                                                                                                                       Burmistrz Lewina Brzeskiego


DOCAUDYT - zaproszenie do złożenia ofert (27,00KB) 

DOCNABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW NSP (28,50KB)

DOCINFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJATKU RUCHOMEGO W UM W LEWINIE BRZESKIM (40,00KB)

DOCAGENCJA RYNKU ROLNEGO UDZIELA WSPARCIA PRODUCENTOM MLEKA ZE ŚRODKÓW PRZYZNANYCH POLSCE PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ (35,50KB)

DOCINFORMACJA w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste (27,50KB)

     Zobacz także:  http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,7136732,Wykup_grunt_na_wlasnosc.html

  DOCInformacja o wyroku w sprawie przywłaszczenia publicznych środków finansowych przez byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim (28,50KB) 


Ogłoszenia różne:

DOCInformacja o dodatkowych wolnych dniach od pracy (24,50KB)

DOCObjazd w zwiazku z remontem przejazdu kolejowego w Lewinie Brzeskim (21,00KB)

DOCObwieszczenie w sprawie wymagań dla przeds. ubiegającego się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych,transport nieczystości ciekłych (35,50KB)

DOCObwieszczenie w sprawie wymagań dla przeds.ubiegającego się o zezw.na świadczenie usług w zakr.ochrony przed bezdomn.zwierzętami, prowadzenie schronisk,grzebowisk i spalarni zwłok zwierz. (27,00KB)

DOCInformacja dotycząca punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Lewinie Brzeskim (24,50KB)


Ogłoszenia o konkursach oraz inne informacje związane ze współpracą Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi przeniesiono do zakładki URZĄD/Współpraca z organizacjami pozarządowymi

JPEGZawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie Ochrony Przeciwpowodziowej (429,96KB)