Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek rolny

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podmiot opodatkowania

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące :

  1. właścicielami gruntów;
  2. posiadaczami samoistnymi gruntów;
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów;
  4. posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie :

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego;

b) albo jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych;

 

  5. dzierżawcami – jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskania rent strukturalnych;

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. kupno, sprzedaż gruntów o charakterze rolnym), zmiana sposobu wykorzystania gruntu, (np. zajęcie gruntów gospodarstwa rolnego na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza) podatnicy są zobowiązani do składania informacji (os. fizyczne) lub deklaracji (os. prawne) w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, w terminie 14 dni od daty wystąpienia wskazanych okoliczności.

Stawki podatku rolnego na  rok 2024 wynoszą:

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 2,5 q żyta x 89,63 zł = 224,075 zł
  • od 1 ha gruntów pozostałych  - równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 5 q żyta x 89,63 zł = 448,15 zł

Terminy płatności podatku rolnego 

Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych  do czasu trwania obowiązku podatkowego- do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada  roku podatkowego.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek  jest płatny w terminie płatności pierwszej raty.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 333)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. z 2023 r. poz. 1129).

Uchwała Nr XXXIX/363/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2006 roku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata.

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwLewinieBrzeskim/document/91228/Uchwa%C5%82a-XXXIX_363_2006

Informacja i deklaracja na podatek rolny

DOCXnowe-wzory-deklaracji-podatkowych.docx-1.docx (12,37KB)
PDFrozporzadzenie-nowe-wzory-informacji-o-gruntach-i-deklaracji-na-podatek-rolny.pdf (950,13KB)
PDFzir-1.pdf (39,45KB)
PDFzir-2.pdf (38,53KB)
PDFzir-3.pdf (39,04KB)
PDFzdr-1.pdf (40,08KB)
PDFzdr-2.pdf (38,81KB)
PDFir-1.pdf (55,24KB)
PDFdr-1.pdf (70,14KB)