Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek od środków transportowych

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:

  1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
  2. ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony (włącznie),
  3. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
  4. autobusy.

Podmiot opodatkowania

Podatnikami podatku od środków transportowych są :

  1. osoby fizyczne i osoby prawne, które są właścicielami wymienionych powyżej środków transportowych;
  2. jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany;

Jako właścicieli traktuje się również posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej obowiązane są do składania corocznie do dnia 15 lutego deklaracji na podatek od środków transportowych na formularzu DT-1 oraz załączniku DT-1/A, który zawiera szczegółowe dane o pojazdach.

W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 15 lutego lub zaistnienia w trakcie roku podatkowego zmian mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby – deklarację (korektę deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem) należy złożyć w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Terminy płatności podatku od środków transportowych

Podatek płatny jest w dwóch ratach – do 15 lutego i 15 września  roku podatkowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.)

Uchwała Nr XXIV/237/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwLewinieBrzeskim/document/93136/Uchwa%C5%82a-XXIV_237_2016

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych – ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2025.)

PDFdeklaracja na podatek od środków transportowych na 2019 ( DT-1 DT-1A).pdf (967,71KB)