Przejdź do treści strony
Urząd Miejski Lewin Brzeski Biuletyn Informacji Publicznej

PODATEK ROLNY - 2018 rok


Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podmiot opodatkowania

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące :

 1. właścicielami gruntów;

 2. posiadaczami samoistnymi gruntów;

 3. użytkownikami wieczystymi gruntów;

 4. posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie :

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego;

b) albo jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych;

5. dzierżawcami – jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskania rent strukturalnych;

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. kupno, sprzedaż gruntów o charakterze rolnym), zmiana sposobu wykorzystania gruntu, (np. zajęcie gruntów gospodarstwa rolnego na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza) podatnicy są zobowiązani do składania informacji (os. fizyczne) lub deklaracji (os. prawne) w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, w terminie 14 dni od daty wystąpienia wskazanych okoliczności.

Stawki podatku rolnego na 2018 rok wynoszą:

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 2,5 q żyta x 52,49 zł = 131,23 zł

 • od 1 ha gruntów pozostałych - równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 5 q żyta x 52,49 zł = 262,45 zł

Terminy płatności podatku rolnego

Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego- do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny w terminie płatności pierwszej raty.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) .

PDFUstawa o podatku rolnym.pdf
 

PDFDR-1 deklaracja na podatek rolny.pdf
DOCDR-1-deklaracja na podatek rolny.doc
PDFIR-1 informacja w sprawie podatku rolnego.pdf
DOCIR-1-informacja w sprawie podatku rolnego.doc
PDFZR-1A dane o nieruchomościach rolnych.pdf

DOCZR-1A-dane o nieruchomościach rolnych.doc
PDFZR-1B dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.pdf
DOCZR-1B-dane o zwolnieniach i ulgach w podaku rolnym.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  27-11-2017
  przez: Paweł Rak
 • opublikowano:
  27-11-2017 08:06
  przez: Paweł Rak
 • zmodyfikowano:
  28-11-2017 10:27
  przez: Paweł Rak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski Lewin Brzeski
  odwiedzin: 3189
Dane adresowe:

Urząd Miejski Lewin Brzeski
49-340 Lewin Brzeski
ul. Rynek 1
NIP: 747-05-01-909
REGON: 531412763

Dane kontaktowe:

tel.: 77 424 66 00
fax: 77 424 66 38
e-mail: lb@lewin-brzeski.pl
strona www: lewin-brzeski.pl