Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - 2018 rok

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są :

  1. grunty;

  2. budynki lub ich części;

  3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podmiot opodatkowania

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;

  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;

  3. użytkownikami wieczystymi gruntów;

  4. posiadaczami zależnymi nieruchomości (lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części) stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli lub budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli lub budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

W przypadku zaistnienia zmian w przedmiocie opodatkowania w trakcie roku podatkowego (np. zmiana sposobu wykorzystania gruntu, budynku lub jego części); wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. nabycie lub sprzedaż nieruchomości) podatnicy są zobowiązani do składania informacji (os. fizyczne) lub deklaracji (os. prawne) w sprawie podatku od nieruchomości w terminie 14 dni od daty wystąpienia wskazanych okoliczności.

Terminy płatności podatku od nieruchomości

Osoby fizyczne – w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego,

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - za styczeń do dnia 31 stycznia, pozostałe miesiące do 15 każdego miesiąca.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny w terminie płatności pierwszej raty.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785)

PDFUstawa o podatkach i opłatach lokalnych.pdf

PDFUchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomosci.pdf

Informacja i deklaracja na podatek od nieruchomości:

PDFDN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf
DOCDN-1-deklaracja na podatek od nieruchomosci.doc
PDFIN-1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości.pdf
DOCIN-1-informacja w sprawie podatku od nieruchomosci.doc
PDFZN-1A dane o nieruchomościach.pdf
DOCZN-1A-dane o nieruchomościach.doc
PDFZN-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.pdf
DOCZN-1B-dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości.doc