Przejdź do treści strony
Urząd Miejski Lewin Brzeski Biuletyn Informacji Publicznej

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - 2016 rok

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są :

 1. grunty;
 2. budynki lub ich części;
 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podmiot opodatkowania

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące :

 1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów;
 4. posiadaczami nieruchomości (lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie :

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego (najemcy i dzierżawcy lokali użytkowych), z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości;

b) jest bez tytułu prawnego. Obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku zaistnienia zmian w przedmiocie opodatkowania w trakcie roku podatkowego (np. zmiana sposobu wykorzystania gruntu, budynku lub jego części); wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. nabycie lub sprzedaż nieruchomości) podatnicy są zobowiązani do składania informacji (os.fizyczne) lub deklaracji (os.prawne) w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, w terminie 14 dni od daty wystąpienia wskazanych okoliczności.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.).

 Uchwała Nr XIII/129/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

DOCXUCHWAŁA NR XIII-129-2015.docx

Uchwała Nr XIII/130/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

PDFU c h w a ł a w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała nr XXII.228.2016 z dnia 29 września 2016r. - de minimis.pdf

Informacja i deklaracja na podatek od nieruchomości

DOCDN-1- Deklaracja na podatek od nieruchomości.doc
PDFDN-1- Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf

DOCIN-1-Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.doc
PDFIN-1-Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.pdf

DOCZN-1A- Dane o nieruchomościach.doc
PDFZN-1A- Dane o nieruchomościach.pdf

DOCZN-1B-Dane o zwolnieniach w pod.od nieruchomości.doc
PDFZN-1B-Dane o zwolnieniach w pod.od nieruchomości.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-12-2015
  przez: Barbara Janicka
 • opublikowano:
  08-12-2015 09:27
  przez: Barbara Janicka
 • zmodyfikowano:
  18-11-2016 10:35
  przez: Barbara Janicka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski Lewin Brzeski
  odwiedzin: 8318
Dane adresowe:

Urząd Miejski Lewin Brzeski
49-340 Lewin Brzeski
ul. Rynek 1
NIP: 747-05-01-909
REGON: 531412763

Dane kontaktowe:

tel.: 77 424 66 00
fax: 77 424 66 38
e-mail: lb@lewin-brzeski.pl
strona www: lewin-brzeski.pl