Przejdź do treści strony
Urząd Miejski Lewin Brzeski Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek rolny

PODATEK ROLNY

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podmiot opodatkowania

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące :

 1. właścicielami gruntów;
 2. posiadaczami samoistnymi gruntów;
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów;
 4. posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie :

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego;

b) albo jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych;

      5. dzierżawcami – jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskania rent strukturalnych;

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. kupno, sprzedaż gruntów o charakterze rolnym), zmiana sposobu wykorzystania gruntu, (np. zajęcie gruntów gospodarstwa rolnego na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza) podatnicy są zobowiązani do składania informacji (os.fizyczne) lub deklaracji (os.prawne) w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, w terminie 14 dni od daty wystąpienia wskazanych okoliczności.

Stawki podatku rolnego na  2015 rok wynoszą:

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta, t.j. 2,5 q żyta x 61,37 zł = 153,43 zł
 • od 1 ha pozostałych gruntów  - równowartość pieniężną 5 q żyta, t.j. 5 q żyta x 61,37 zł = 306,85 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.)

PDFUstawa o podatku rolnym.pdf

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 z dnia 20 października 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 935)

PDFkomunikat-w-sprawie-sredniej-ceny-skupu-zyta-za-okres-11-kwartalow-bedacej-podstawa-do-ustalenia-podatku-rolnego-na-rok-podatkowy-2015.pdf

Uchwała Nr XXXIX/363/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2006 roku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata.

DOCUchwała Nr XXXIX-363-2006.doc

Informacja i deklaracja na podatek rolny

- Deklaracja na podatek rolny 

PDF5_ DR-1-Deklaracja na podatek rolny.pdf
- Informacja w sprawie podatku rolnego

PDF6_ IR-1-Informacja w sprawie podatku rolnego.pdf 
- Dane o nieruchomościach rolnych

PDF7_ ZR-1A-Dane o nieruchomościach rolnych.pdf 
- Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

PDF8_ ZR-1B-Dane o zwolnieniach i ulgach w pod.rolnym.pdf 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-12-2014
  przez: Barbara Janicka
 • opublikowano:
  16-12-2014 11:22
  przez: Barbara Janicka
 • zmodyfikowano:
  24-06-2015 13:06
  przez: Barbara Janicka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski Lewin Brzeski
  odwiedzin: 3609
Dane adresowe:

Urząd Miejski Lewin Brzeski
49-340 Lewin Brzeski
ul. Rynek 1
NIP: 747-05-01-909
REGON: 531412763

Dane kontaktowe:

tel.: 77 424 66 00
fax: 77 424 66 38
e-mail: lb@lewin-brzeski.pl
strona www: lewin-brzeski.pl