Urząd Miejski Lewin Brzeski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz kart usług

KARTY USŁUG

ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM

W LEWINIE BRZESKIM

I. Wydział Budownictwa i Inwestycji

 1. DOCDecyzja o warunkach zabudowy terenu
 1. DOCUstalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 2. DOCWypis i wyrys lub zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego
 1. DOCWypis i wyrys lub zaświadczenie ze studium uwarunklowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 1. DOCwniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji.doc
 2. DOCwniosek na zajęcie pasa drogowego -nowy!.doc

 

II. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

 1. DOCWpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 1. DOCWykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 1. DOCZmiana wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 1. DOCZawieszenie - wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
 1. PDFPełnomocnictwo CEIDG.pdf
 2. DOCUzyskanie informacji z ewidencji działalności gospodarczej
 1. DOCStypendium szkolne (pomoc materialna o charakterze edukacyjnym)
 1. DOCUzyskanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - Karta usług nr 7 
 1. DOCUzyskanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - Karta usług nr 8 
 1. DOCUzyskanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych - Karta usług nr 9
 2. DOCUzyskanie zaświadczenia o dokonaniu wpłat za korzystanie z zezwoleń - Karta usług nr 10
 1. DOCWpis do wykazu organizacji pozarzadowych - Karta usług nr 11
 1. DOCZasilek szkolny pomoc materialna o charakterze socjalnym.doc
  DOCWniosek o przyznanie zasiłku szkolnego - WNIOSEK.doc
  DOCWniosek o przyznanie zasiłku szkolnego - Załącznik do wniosku.doc
   

III. Wydział Spraw Obywatelskich

 1. DOCWydawanie dokumentów tożsamości - dowodu osobistego1
 2. DOCWydawanie dokumentów tożsamości - dowodu osobistego dla osoby małoletniej1
 3. DOCZaświadczenie o utracie dokumentu tożsamości
 4. DOCTranskrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
 5. DOCUzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
 6. DOCWydanie odpisów aktów stanu cywilnego
 7. DOCZmiana imienia lub nazwiska
 8. DOCSporządzanie protokołu przyjęcia oświadczenia osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska jakie nosiła przed zawarciem małżeństwa
 9. DOCZawarcie małżeństwa
 10. DOCZaświadczenie o zdolności prawnej
 11. DOCRejestracja zgonu
 12. DOCZameldowanie na pobyt stały
 13. DOCZameldowanie na pobyt czasowy
 14. DOCZameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
 15. DOCZgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy
 16. DOCWymeldowanie z miejsca pobytu stałego
 17. DOCWymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 m-ce
 18. DOCWymeldowanie decyzją administracyjną
 19. DOCzaświadczenie o pełnym przetwarzaniu danych osobowych
 20. DOCUznanie żołnierza za posiadającego na utrzymaniu członków rodziny oraz uznanie żołnierza za samotnego

IV. Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

 1. DOCSprzedaż lokalu mieszkalnego na terenie gminy Lewin Brzeski

     DOCWniosek o kupno lokalu mieszkalnego

2. DOCSprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości

3. DOCPrzekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

    DOCWniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - grunt

    DOCWniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - lokale

4. DOCNadanie dla nieruchomości numeracji porządkowej.doc

    DOCWniosek o ustalenie numeru porządkowego

5. DOCPoświadczenie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego

6. DOCPoświadczenie łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy Lewin Brzeski

7. DOCPoświadczenie posiadania praktycznych kwalifikacji rolniczych

8. DOCWydzierżawienie_nieruchomości

9. DOCDecyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości na terenie gminy Lewin Brzeski

 

V. Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

1.DOCZamiana lokali mieszkalnych
DOCWniosek o zamianę mieszkania

2. DOCzezwonelnie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

3. DOCZezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

4.DOCzezwolenie-na-usuniecie-drzew-i-krzewow-1.doc

DOCwzór wniosku o usunięcie drzewa lub krzewu 01.01.2017.doc
5. DOCwzór wniosku o zezwolenie na opróżnianie zb. bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

6. DOCinstruckja wpis do rejesru odbiór odpadów komunalnych 2012.doc

DOCWZÓR wniosku o wpis do rekjestru ODPADY 2012.doc

DOCoświadczenie rejestr ODPADY 2012.doc

7. DOCwzór Karta Informacyjna Przedsięwzięcia.doc

DOCwniosek o wydanie decyzji środowiskowej wzór 2017.doc
DOCprocedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc
 

8. DOCUdzielanie dotacji celowej na zadanie związane z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków.doc
DOCRegulamin i wnioski dotyczące udzielanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.doc

9. DOCW N I O S E K o przerejestrowanie psa.doc
DOCW N I O S E K o wyrejestrowanie psa.doc
DOCW N I O S E K o przerejestrowanie psa.doc
 

VI. Wydział Podatkowy

1

Wzory deklaracji i informacji podatkowych obowiązujące od dnia 24.06.2015

Wzory deklaracji i informacji podatkowych 2016

2. DOCUlgi i zwolnienia w podatku rolnym

3.DOCOdraczanie, rozkładanie na raty, umarzanie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości
DOCProtokół o stanie majątkowym

4. DOCZaświadczenie o wielkości użytków rolnych

5.DOCZaświadczenia o powierzni gospodarstwa i inne
DOCPodanie o wystawienie zaświadczeń dotyczących powierzchni gospodarstwa

6.DOCZaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
DOCPodanie o wystawienie zaświadczenia o zaleganiu lub niezaleganiu w podatkach.doc

DOCOświadczenie o stanie majątkowym.doc

7. DOCWymiar podatku od srodków transportowych

8.DOCOdraczanie, rozkładanie na raty, umarzanie podatku od środków transportowych
 DOCProtokół o stanie majątkowym
 PDFdt-1_ -deklaracja na podatek od śr. transportowych
 PDFdt-1-deklaracja na podatek od śr. transportowych - interaktywny
 PDFdt-1a__-załącznik do deklaracji na podatek od śr.transportowych
 PDFdt-1a-załącznik do deklaracji na podatek od śr.transportowych-interaktywny

9.DOCZwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.doc

PDFWniosek_akcyza.pdf

VII. Wydział Finansowy  - Deklaracje śmieciowe

DOCX1. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.docx
DOCX2. DEKLARACJA 2 WSPÓŁWŁAŚCICIELI .docx
DOCX3. DEKLARACJA KILKU WSPÓŁWŁAŚCICIELI.docx
DOCXoświadczenie o zgonie.docx
DOCXzałącznik nr 1 Wykaz osób zamieszkujących nieruchomość.docx
DOCXzałącznik nr 2 Oświadczenie o osobach przebywajacych poza granicami kraju.docx
DOCXzałącznik nr 3 Oświadczenie o osobach zamieszkałych poza miejscem stałego zameldowania.docx
DOCXzałącznik nr 4 Oświadczenie o dzieciach uczących się i pozostających poza miejscem stałego zameldowania.docx
DOCXzałącznik nr 5 Oświadczenie o powodach niezłożenia deklaracji w terminie.docx
DOCXzałącznik nr 6 Wykaz podmiotów wytwarzających odpady komunalne na nieruchomości niezamieszkałej w budynku wielolokalowym.docx
DOCXzałącznik nr 7 Oświadczenie mieszkańców budynków wielolokalowych na potrzeby sporządzenia deklaracjo.docx
DOCXzałącznik nr 8 Oświadczenie użytkowników lokali niezamieszkałych w budynkach wielolokalowych na potrzeby sporządzenia deklaracji.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  29-12-2005
  przez: Barbara Janicka
 • opublikowano:
  29-12-2005 07:56
  przez: Barbara Janicka
 • zmodyfikowano:
  18-05-2017 09:17
  przez: Barbara Janicka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski Lewin Brzeski
  odwiedzin: 8940