Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz kart usług

Wydział Budownictwa i Inwestycji

 1. DOCDecyzja o warunkach zabudowy terenu
 1. DOCUstalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 2. DOCWypis i wyrys lub zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego
 1. DOCWypis i wyrys lub zaświadczenie ze studium uwarunklowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 1. DOCwniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji.doc
 2. DOCwniosek na zajęcie pasa drogowego -nowy!.doc
 3. DOCXWNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI Z ZAKRESU BUDOWY PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO.docx

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

 1. DOCWpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 1. DOCWykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 1. DOCZmiana wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 1. DOCZawieszenie - wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
 1. PDFPełnomocnictwo CEIDG.pdf
 2. DOCUzyskanie informacji z ewidencji działalności gospodarczej
 1. DOCStypendium szkolne (pomoc materialna o charakterze edukacyjnym)
 1. DOCUzyskanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - Karta usług nr 7 
 1. DOCUzyskanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - Karta usług nr 8 
 1. DOCUzyskanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych - Karta usług nr 9
 2. DOCUzyskanie zaświadczenia o dokonaniu wpłat za korzystanie z zezwoleń - Karta usług nr 10
 1. DOCWpis do wykazu organizacji pozarzadowych - Karta usług nr 11
 1. DOCZasilek szkolny pomoc materialna o charakterze socjalnym.doc
 1. DOCWzór wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.doc

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

 1. DOCProtokół przyjecia oświadczenia osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.doc
 2. DOCRejestracja zgonu.doc
 3. DOCTranskrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.doc
 4. DOCUznanie żołnierza za posiadajacego na utrzymaniu członków rodziny oraz uznanie żołnierza za samotnego.doc
 5. DOCWydanie odpisów aktów stanu cywilnego.doc
 6. DOCWydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.doc
 7. DOCWydawanie dowodu osobistego.doc
 8. DOCWydawanie dowodu osobistego dla osoby maloletniej.doc
 9. DOCWymeldowanie decyzją administracyjną.doc
 10. DOCWymeldowanie z miejsca pobytu czasowego.doc
 11. DOCWymeldowanie z miejsca pobytu stalego.doc
 12. DOCZameldowanie na pobyt czasowy.doc
 13. DOCZameldowanie na pobyt staly.doc
 14. DOCZaświadczenie o pełnym przetwarzaniu danych osobowych.doc
 15. DOCZaświadczenie o utracie dowodu osobistego.doc
 16. DOCZaświadczenie o zdolności prawnej do ślubu za granicą.doc
 17. DOCZawarcie związku małżeńskiego.doc
 18. DOCZgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy.doc
 19. DOCZmiana imienia lub nazwiska.doc
 20. DOCZmiany w aktach stanu cywilnego - uzupełnienie lub sprostowanie.doc

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

 1.  DOCSprzedaż lokalu mieszkalnego na terenie gminy Lewin Brzeski
 1. DOCSprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości
 2. DOCPrzekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.doc
 1. DOCWydzierżawienie nieruchomości.doc
 1. DOCNadanie dla nieruchomości numeracji porządkowej.doc
 1. DOCWydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości.doc
 1. DOCPoświadczenie oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego wg ustawy o kształtowaniu ustroju rolneg.DOC
 1. DOCZezwolenie na uprawę maku i konopi włóknistych.doc
 1. DOCDecyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości na terenie gminy Lewin Brzeski

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

 1. DOCZamiana lokali mieszkalnych
 1. DOCzezwonelnie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
 2. DOCZezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 3. DOCzgłoszenie zamiaru wycinki drzewa.doc
 1. DOCwzór wniosku o zezwolenie na opróżnianie zb. bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 2. DOCinstruckja wpis do rejesru odbiór odpadów komunalnych 2012.doc
 1. DOCwzór Karta Informacyjna Przedsięwzięcia.doc
 1. DOCUdzielanie dotacji celowej na zadanie związane z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków.doc
 1. DOCW N I O S E K o przerejestrowanie psa.doc
 1. RTFzgłoszenie ekzplatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.rtf
 1. DOCzezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną - karta usług.doc
 1. DOCudzielanie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne - karta usług.doc

Wydział Podatkowy

Wydział Finansowy - Deklaracje śmieciowe