Przejdź do treści strony
Urząd Miejski Lewin Brzeski Biuletyn Informacji Publicznej

sprawy obywatelskie

 

Dowody osobiste

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych /Dz.U. z 2016r. poz. 391 ze zmianami/ oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu /Dz.U. z 2015r. poz.212/

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi, a obywatel pełnoletni ma obowiązek posiadania dowodu osobistego.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy,  a spersonalizowany dowód osobisty odbiera się w siedzibie organu, w którym został złożony wniosek. Za małoletniego bądź osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Do wyrobienia dowodu osobistego potrzebne są następujące dokumenty:

1/ wniosek o wydanie dowodu osobistego,

2/ jedna aktualna fotografia o wymiarach 35x45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
Osoba z wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie w okularach z ciemnymi szkłami, jeżeli posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię z nakryciem głowy, dokumentując powyższe zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

3/ na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument stwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby,


Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

 

Ewidencja ludności - sprawy meldunkowe

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności /Dz.U. z 2017r. poz. 657 ze zmianami/ oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego /Dz.U. z 2015 poz.1852/.


Obowiązek meldunkowy polega na:

1/ zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,

2/ wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,

3/ zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.


Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

W zastępstwie osoby zobowiązanej do zameldowania, czynności związane z zameldowaniem może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub inna osoba.
Zameldowanie osoby niepełnoletniej dokonuje się w urzędzie gminy ze względu na miejsce wspólnego pobytu stałego osoby niepełnoletniej i jej przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej nad nią faktyczną opiekę.

Dokonując zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy należy przedstawić:

- dowód osobisty,

- wypełniony i podpisany formularz „ Zgłoszenie pobytu stałego” lub „ Zgłoszenie pobytu czasowego” - do pobrania tut. Urzędzie pokój Nr 19


Przy zameldowaniu wynajmujący, najemca lub właściciel lokalu zobowiązany jest potwierdzić fakt pobytu osoby w danym lokalu oraz wyrazić zgodę na jej zameldowanie.

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego obowiązana jest wymeldować się , najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca przedstawiając :

- dowód osobisty,

- wypełniony i podpisany formularz „ Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego" - jeżeli opuszczenie następuje przed upływem czasu zgłoszonego przy zameldowaniu.


Osoba, która wyjeżdża za granicę  jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót w tut. Urzędzie pokój Nr 19.


 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-07-2003
  przez: Barbara Janicka
 • opublikowano:
  10-07-2003 12:45
  przez: Barbara Janicka
 • zmodyfikowano:
  26-06-2017 07:43
  przez: Barbara Janicka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski Lewin Brzeski
  odwiedzin: 6384
Dane adresowe:

Urząd Miejski Lewin Brzeski
49-340 Lewin Brzeski
ul. Rynek 1
NIP: 747-05-01-909
REGON: 531412763

Dane kontaktowe:

tel.: 77 424 66 00
fax: 77 424 66 38
e-mail: lb@lewin-brzeski.pl
strona www: lewin-brzeski.pl