Przejdź do treści strony
Urząd Miejski Lewin Brzeski Biuletyn Informacji Publicznej

zdrowie i alkohole

Zezwolenie na sprzedaż /podawanie napojów alkoholowych

/podst. prawna Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231; zm. Nr 167, poz. 1372, z 2003 roku Nr 80, poz. 719/

Zezwolenie wydawane jest na DOCWniosek o wydanie zezwolenia przedsiębiorcy. Na każdy z rodzajów alkoholu tzn. o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa, od 4,5 % do 18 % alkoholu z wyjątkiem piwa oraz powyżej 18 % alkoholu wydawane jest osobne zezwolenie.

Do wniosku należy dołączyć:
1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców;
2. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
3. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeśli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
4. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Wniosek należy złożyć w terminie jednego miesiąca przed wydaniem zezwolenia.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpłaty

W przypadku nie uregulowania opłaty w terminie zezwolenie wygasa z mocy w/w ustawy.

Metryczka
 • wytworzono:
  01-07-2003
  przez: Barbara Janicka
 • opublikowano:
  01-07-2003 14:01
  przez: Barbara Janicka
 • zmodyfikowano:
  21-03-2014 08:02
  przez: Barbara Janicka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski Lewin Brzeski
  odwiedzin: 4527
Dane adresowe:

Urząd Miejski Lewin Brzeski
49-340 Lewin Brzeski
ul. Rynek 1
NIP: 747-05-01-909
REGON: 531412763

Dane kontaktowe:

tel.: 77 424 66 00
fax: 77 424 66 38
e-mail: lb@lewin-brzeski.pl
strona www: lewin-brzeski.pl