Urząd Miejski Lewin Brzeski

Biuletyn Informacji Publicznej

Gospodarka Komunalna

1. Wykaz rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lewin Brzeski

XLSRejestr Działalności Regulowanej stan na 28.03.2019r..xls
 

2. Wykaz firm posiadających zezwolenie w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Lewin Brzeski

XLSzezwolenia-w-zakresie-oprozniania-zbiornikow-bezodplywowych-i-transportu-sciekow-stan-na-01.04.2017.xls

 

3. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski:

Lp.

Rodzaj odpadów komunalnych

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

1.

Odpady komunalne zmieszane

Centrum Zagospodarowania Odpadów REMKOM

Ul. Podmiejska 69; 45-574 Opole

2.

Odpady zielone

Centrum Zagospodarowania Odpadów REMKOM

Ul. Podmiejska 69; 45-574 Opole

3.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Centrum Zagospodarowania Odpadów REMKOM

Ul. Podmiejska 69; 45-574 Opole

 

4. Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowaniu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

DOCXosiągnięte poziomy ograniczenia do składowania oraz odzysku i recyklingu.docx
 

5. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych funkcjonuje przy ul. Fabrycznej w Lewinie Brzeskim (obok oczyszczalni ścieków) we wtorki i w czwartki w godzinach od 13.00 do 17.00.

Do GPSZOK-u można przekazać odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, pochodzące od mieszkańców gminy Lewin Brzeski, w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stąd też, niezbędnym jest przy oddawania odpadów do GPSZOK okazanie dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Lewin Brzeski za ostatni miesiąc. Dokument ten należy okazać pracownikowi obsługującemu GPSZOK.

Na terenie gminy Lewin Brzeski Gminny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się w Lewinie Brzeskim, przy ul. Fabrycznej, na terenie Oczyszczalni Ścieków.

GPSZOK czynny jest we wtorki i czwartki od godziny 13:00 do 17:00.

Do GPSZOK można przekazać niżej wymienione odpady:

 1. odpady ulęgające biodegradacji;
 2. odpady zielone
 3. papier i tektura;
 4. szkło, opakowania szklane;
 5. tworzywa sztuczne;
 6. opakowania wielomateriałowe;
 7. metale;
 8. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 9. zużyte baterie przenośne i akumulatory przenośne;
 10. zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny;
 11. odpady niebezpieczne (w tym chemikalia);
 12. przeterminowane leki;
 13. zużyte opony (wyłącznie z pojazdów osobowych);
 14. odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania zamiaru budowy lub wykonania robót)

Przyjmowanie odpadów komunalnych do GPSZOK odbywa się zgodnie w Regulaminem

 

6. Informacje o punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Gminie Lewin Brzeski.

Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

Nazwa  firmy i oznaczenie siedziby

Adres punktu

1.

REMONDIS Opole Sp. z o.o.

Oddział Opole

ul. Aleja Przyjaźni 9

45-573 Opole

 

REMONDIS Opole Sp. z o.o.

Oddział Lewin Brzeski

Ul. Konopnickiej 3

49-340 Lewin Brzeski

 

7. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi gminy Lewin Brzeski za rok 2018

DOCAnaliza stanu gospodarki komunalnej za rok 2018.doc
 


 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-01-2013
  przez: Barbara Janicka
 • opublikowano:
  04-01-2013 14:40
  przez: Barbara Janicka
 • zmodyfikowano:
  26-04-2019 07:46
  przez: Alicja Brychcy
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski Lewin Brzeski
  odwiedzin: 13468
Dane adresowe:

Urząd Miejski Lewin Brzeski
49-340 Lewin Brzeski
ul. Rynek 1
NIP: 747-05-01-909
REGON: 531412763

Dane kontaktowe:

tel.: 77 424 66 00
fax: 77 424 66 38
e-mail: lb@lewin-brzeski.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×