Urząd Miejski Lewin Brzeski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie przekroczenia przez wał przeciwpowodziowy oraz rzekę Dożynę kablem energetycznym do MEW MIKOLIN II.

PDFinformacja o wszczęciu postępowania.pdf
 


Burmistrz Lewina Brzeskiego na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 zm. poz. 1722, poz. 1479) podaje do publicznej wiadomości projekt Uchwały Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  w  sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2019.

DOCXKonsultacje do projektu uchwały.docx
PDFprojekt uchwały.pdf
 


Burmistrz Lewina Brzeskiego na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, zm. 2180) podaje do publicznej wiadomości projekt Uchwały Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  w  sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2018.

PDFKonsultacje do projektu uchwały.pdf
PDFProjekt uchwały.pdf
 


DOCOgłoszenie o sprzedaży majątku ruchomego - wózek transportowy MELEX.doc

DOCZawiadomienie o majątku zbędnym przeznaczonym do sprzedaży - wózku transportowym MELEX.doc

DOCZarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Lewina Brzeskiego.doc

DOCInformacja.doc

DOCZarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Skorogoszcz.doc


Zarządzenie Nr  952  2017 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria. 

PDFZarządzenie 952.2017.pdf

Zarządzenie Nr  951 /2017 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli oraz klas I publicznych szkół podstawowych działających na terenie gminy Lewin Brzeski 

PDFZarządzenie 951.2017.pdf

Zarządzenie Nr 938/2017 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 15 marca 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowaniu uzupełniającego do przedszkoli i klas I szkół podstawowych, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 

PDFZarządzenie nr 938.2017.pdf

Zarządzenie Nr 935/2017 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowaniu uzupełniającego do przedszkoli i klas I szkół podstawowych, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 

PDFZarządzenie nr 935.2017.pdf

ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU

DOCINFORMACJA Burmistrza Lewina Brzeskiego.doc

 

Uchwała Nr XXVIII/275/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, dotycząca dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

PDFuchwała nr XXVIII.275.2017.pdf

Informacja w sprawie powołania na rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt.

DOCXInformacja w sprawie powołania na rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt.docx

DOCXwniosek o powołanie na rzeczoznawcę.docx


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dokumentów „Strategii Rozwoju Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2022” oraz „Prognozy  Oddziaływania Na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2022”

DOCXObwieszczenie o wyłożeniu do publ wglądu proj dok Strategii Rozwoju Gminy LB na lata 2016-2022 oraz Prognozy Oddziaływania na Środ Strategii Rozwo.docx

PDFStrategia-wersja do wyłożenia 15 06 2016.pdf
PDFporognoza lewin brzeski.pdf
 


DOCobwieszczenie AO

 DOCInformacja dla pracodawców realizujących przygotowanie zawodowe młodocianych.doc

DOCFORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS.doc

INFORMACJA

W trosce o estetyczny wygląd naszej gminy, środowisko rolnicze oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe, proszę właścicieli zaniedbanych i zarośniętych nieruchomości o ich  uprzątnięcie.

Przypominam również o obowiązku wykaszania zaniedbanej działki i niszczenia chwastów na swoich gruntach, wynikającym z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z zm.).

O likwidację chwastów należy dbać cały rok, wykaszając je systematycznie od wiosny do jesieni, ponieważ zachwaszczone i zaniedbane grunty są zagrożeniem dla upraw rolniczych i ogrodniczych, jak również stanowią siedlisko wielu szkodników glebowych, gryzoni, ślimaków.

Ponadto apeluję o niestosowanie pseudozabiegów polegających na wypalaniu słomy. W okresie największego zagrożenia pożarowego, czyli w okresie lata, jedna isrka z wypalonej słomy może spowodować olbrzymie straty w mieniu lub spowodować spłonięcie lasu.

  
                                                                                                                                                                       Burmistrz Lewina Brzeskiego

 

DOCAUDYT - zaproszenie do złożenia ofert 

DOCNABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW NSP

DOCINFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJATKU RUCHOMEGO W UM W LEWINIE BRZESKIM

DOCAGENCJA RYNKU ROLNEGO UDZIELA WSPARCIA PRODUCENTOM MLEKA ZE ŚRODKÓW PRZYZNANYCH POLSCE PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

DOCINFORMACJA w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste

     Zobacz także:  http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,7136732,Wykup_grunt_na_wlasnosc.html

  DOCInformacja o wyroku w sprawie przywłaszczenia publicznych środków finansowych przez byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim 

 

Ogłoszenia różne:

DOCInformacja o dodatkowych wolnych dniach od pracy

DOCObjazd w zwiazku z remontem przejazdu kolejowego w Lewinie Brzeskim

DOCObwieszczenie w sprawie wymagań dla przeds. ubiegającego się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych,transport nieczystości ciekłych

DOCObwieszczenie w sprawie wymagań dla przeds.ubiegającego się o zezw.na świadczenie usług w zakr.ochrony przed bezdomn.zwierzętami, prowadzenie schronisk,grzebowisk i spalarni zwłok zwierz.

DOCInformacja dotycząca punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Lewinie Brzeskim

 

Ogłoszenia o konkursach oraz inne informacje związane z współpracą Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi przeniesiono do zakładki URZĄD/Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 

JPEGZawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie Ochrony Przeciwpowodziowej

Metryczka
 • wytworzono:
  26-09-2003
  przez: Barbara Janicka
 • opublikowano:
  26-09-2003 14:50
  przez: Barbara Janicka
 • zmodyfikowano:
  13-02-2019 11:08
  przez: Alicja Brychcy
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski Lewin Brzeski
  odwiedzin: 18147
Dane adresowe:

Urząd Miejski Lewin Brzeski
49-340 Lewin Brzeski
ul. Rynek 1
NIP: 747-05-01-909
REGON: 531412763

Dane kontaktowe:

tel.: 77 424 66 00
fax: 77 424 66 38
e-mail: lb@lewin-brzeski.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×